نظارت‌كامل‌مك‌ درموت‌در‌تمرينات

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

تمريــن نوبت صبح اســتقالل در مجموعــه انقالب برگزار شــد. تمرين نوبت صبح ديروز (چهارشنبه) استقالل ســاعت 10 در مجموعه انقالب برگزار شد.

تمريني كه بيشــتر بــه كارهاي هوازي و كار با وزنه اختصاص داشــت. در اين تمرين، ميك مك درموت مربي بدنساز اســتقالل با تشــريح آيتمها، نظارت كاملي روي انجــام حركات به طور صحيح داشت.

اين مربــي بارها به بازيكنان اعالم ميكرد كه آيتمها را به درســتي اجرا كننــد. در بخشهاي ديگر، او براي هر بازيكنــي يك آيتــم مخصوص در نظر گرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.