تمرين‌استقال ‌ل دو‌نوبتي‌شد

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

تمرين استقالليها از ديروز در دو نوبت صبح و عصر پيگيري شــد و قرار است اين روش ادامه داشته باشد.

با تصميم كادرفني تيم اســتقالل آبيپوشــان ديروز در دو نوبت صبح و عصر تمرين كردند.

بازيكنان اســتقالل صبــح در دو گروه در مجموعه ورزشي انقالب حاضر ميشوند تا به كار با وزنه بپردازند.

همچنيــن شــاگردان منصوريان عصر ديروز از ســاعت 18:30 با حضور در كمپ حجــازي نوبت دوم تمرينات خود را برگزار كردند.

تمريــن نوبــت دوم آبيهــا بــه كار بــا تــوپ و آيتمهاي ســرعتي و اســتقامتي اختصاص داشت. با گذشت 2 روز از تمرينــات اســتقالل رفتــه رفته تمرينات اين تيم شــكل جديتر به خود ميگيرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.