مجتبی‌لطفی‌از‌چنگ‌ استقاللي‌ها‌پريد

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

مدافع مــورد نظر اســتقالل قرارداد خــود را با پارس جم جنوبــي تمديد كرد. بعد از منتفي شدن حضور پژمان منتظري اســتقالليها قصد داشتند با مجتبي لطفي كه فصل گذشته نمايش خوبي در ليگ يك داشــت قرارداد امضا كنند اما از پارس جم خبر ميرسد كه اين بازيكن قرارداد خود را با اين باشگاه تمديد كرده است.

با اين حساب اســتقالليها بايد براي پست دفاع وسط به دنبال گزينههاي ديگر باشــند چرا كه به احتمال فراوان شــرايط براي تمديد قرارداد با رابســون هم فراهم نيســت. به نظر ميرســد منصوريان براي جذب يك مدافع خــوب اين روزها دغدغه دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.