خسرو‌پيگير‌مطالبات

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

خســرو حيدري روز گذشــته به باشگاه استقالل رفت.

خســرو حيدري بــراي پيگيري مســائل مالي خود به اين باشگاه رفت و جلسهاي را با مسووالن مالي استقالل برگزار كرد.

بازيكن باتجربه اســتقالل با توجه به شــرايط مالي خــود و پيگيري اين موضــوع در باشــگاه حاضر شــد و به گفتوگــو بــا مســوول اداري - مالي باشگاه پرداخت.

خسرو قرارداد سه ساله با استقالل دارد و منصوريان براي نگه داشتن او در اين تيم نگراني نداشت.

البته با توجه به شــرايط ســني حيدري و رحمتي، قرارداد ســه ساله آنها با اســتقالل باعث انتقاد منتقدان استقالل شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.