صالحنيا: مايليكهن دغدغه فرهنگي داشت

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

ملوانيهــا كه در هفتههاي پاياني ليگ يــك از صعود به ليگ برتر جاماندند اين روزها به شــدت سرگرم تمرينات آمادهسازي خود هستند تا بتوانند با نتايج قابل قبول خود را به فصل هجدهم ليگ برتر برسانند.

بهمن صالحنيا كه از بزرگان فوتبال ايران و كســي اســت كه نامش با ملوان انزلي عجين شــده اين روزها پاي ثابت تمرينات تيمش است. او درباره انتخاب ســرمربي جديد ميگويد: «نادر دســت نشان به حق يكي از بهترين مربيان حال حاضر كشــورمان به شمار ميآيد و تاكنون توانســته كارنامه خوبي از خود بجا بگذارد، از اينكه «نادر» حاضر شده هدايــت ملوان را بر عهده بگيرد خيلي خوشــحالم و با توجه به جديت و سختكوشــي اين مربــي و بازيكنان ملوان در تمرينــات به آينده تيم خوشبين هســتم. او مربي كاربلدي است و من از عملكرد و رفتارش در كنــار زمين و جديتش در تمرينات خيلي خوشــم ميآيد. او يك مربي شمالي است كه به آب و هواي شمال نيز آشنايي كامل دارد.»

صالح نيا با نيكــي از محمد مايليكهن يــاد ميكند: «محمد مايليكهــن در ملوان زحمت زيادي كشــيد اما نتوانست ملوان را ليــگ برتري كند. او از جمله مربيان ســالم كشــورمان اســت اما نبايد گرفتار مســائل حاشيهاي ميشد. حاجي بخشي از وقت خود را صرف حواشي، بخصوص فرهنگسازي در فوتبــال كرد، در حاليكه بهتر بود همه وقت خود را براي قوي شدن ملوان صرف ميكرد و تمركزش را از دســت نميداد. من بارها از مايليكهن خواهش كردم همه وقتش را براي ملوان صرف كــرده و روي موفقيت و صعود اين تيم تمركز كند. البته دغدغه حاجي مايليكهن مســاله فرهنگي در ورزشگاهها بود. به ايشان گفتم امثال من و شما بهعنوان مربي بهتر است رسيدگي به مساله فرهنگي را به صاحبانش بسپاريم و تمام وقت خود را براي تقويت و صعود تيمهايمان به كار ببنديم.»

صالح نيا مدعي است كه كمبود ملوان در فصل گذشته يك بازيكن طــراح بود: «بــه نظرم دليل عدم اصلــي ناكامي ملوانيهــا اينها نبود، مهمتريــن دليل صعــود انزلي چيها، جواني بيش از حــد تيم بود. اگر حاجي در كنار بازيكنان جوان و آينده دار، يكي، دو بازيكن با تجربه هم به تيــم تزريق ميكرد، بهتر بود. حضور بازيكنان باتجربه باعث موفقيت هر تيمي ميشود، بازيكناني نظير پژمان نوري، مثل فرماندهان با تجربه و متخصص در بين سربازان جوان و كم تجربه در ميدان جنگ هستند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.