سپاهان، كریمي را قرضي هم ميخواهد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

باشــگاه ســپاهان مدعي اســت كه صحبتهاي حاجیصفــي پاســخ محكمي به باشــگاههايي بود كه تــالش ميكردند او را به خدمت بگيرند و به حرفهاي ما در خصوص اينكه احسان در ايران تنها براي سپاهان به ميدان خواهد رفت گــوش نكردند و عليه ما موضع گرفتند.

نحوه جدايي اين بازيكن نيز مانند بازيكنان ديگر نبود كه بــه يكباره با پيراهن باشــگاه خارجي عكس يــادگاري بگيرد. حاجیصفــي از چند هفته قبل به ما اعالم كرده بود با توجه به اينكه در ســال جام جهاني هســتيم اولويت او در اين فصل حضور در فوتبال اروپا و پيشرفت بيشتر است. احسان حتي به ما اعالم كرده بود به جاي او بازيكن جذب كنيم اما سپاهان در عين احترام به نظر اين بازيكن از تالش براي تداوم همكاري با او غافل نشد.

در نهايت نيز حاجیصفي با صحبتهايي كه انجام داد جدايي قطعي خود را در اين فصل از سپاهان اعالم كرد و به زودي نيز با باشــگاه خواهــان خود قرارداد خواهد بســت. حاال درباره علي كريمي هم شــايعاتي مطرح اســت. با اينكه علي كريمي چهار ســال ديگر از قراردادش با تيم دينامــو زاگرب باقي مانده و بعيد به نظر ميرســد كه آنها حاضر بــه جدايي مليپوش ايرانيشان شوند اما زمزمههايي مبني بر تمايل باشگاه سپاهان براي بازگشت او شنيده ميشود.

رمضاني مدير رسانهای سپاهان اين موضوع را تاييد ميكند: «در حال حاضر مشــغول بررســي گزينههاي خارجي هســتيم. همچنين در خصوص وضعيت علي كريمي كه اين روزها زياد ســوال ميشــود بايد بگويم بــا توجه به اينكه اين بازيكن بــا ديناموزاگرب قرارداد دارد در حال مذاكره با مســووالن اين باشگاه هستيم. سپاهان از اينكه علي كريمي حتي به صورت قرضي به خانه بازگردد اســتقبال ميكند. جــذب بازيكن با نظر كرانچار و بررسي نقاط ضعف و نيازهاي باقيمانده تيم انجام ميگيرد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.