احتمال برگزاري مسابقات با ۲۱ يا ۳۱ تيم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

در حاليكه يك هفته به زمان شــروع فصل جديد ليگ برتر فوتســال باشگاههاي كشــور باقي مانده است اما برخي از تيمها شــرايط مشــخصي ندارند. هيات رييســه ســازمان ليــگ ديروز جلســهاي داشــت تــا در خصوص زمــان آغاز فصــل جديد تصميمگيــري كنــد. در حاليكه برخي از تيمها ماننــد گيتيپســند اصفهان، مس ســونگون، تاسيســات دريايــي و حفاري خوزستان مدتهاست تمرينات خود را آغاز كردهاند اما برخي از تيمها شرايط مشخصي ندارند و همين مســاله ممكن است شروع فصل جديد را با ابهاماتي مواجه كند.

تيمهايــي مثــل هــر دو نماينده قم وضعيت مشــخصي نداشــته و تيم دبيري تبريز هم به احتمال بسيار فراوان در ليگ شركت نخواهد كرد كه اين شرايط ممكن است سازمان ليگ را با دردسرهايي مواجه ســازد. در همين خصوص كاظم سليماني دبير ســازمان ليــگ فوتســال گفته بود كــه برنامه ليگ برتر طبــق زمان از پيش تعييــن شــده برگزار خواهد شــد و حتي آقاي كفاشــيان در هفته نخست ليگ برتر به مشهد خواهد رفت تا نظارهگر نخستين ديدار فصل جديد باشد.»

اما جلســه هيات رييسه سازمان ليگ برتر فوتسال با حضور علي كفاشيان، كاظم ســليماني، كريم منصوري، سعيد نجاريان، محمدرضــا غفاري و حامــد نجفي برگزار و مــوارد زير بــه تصويب رســيد: چنانچه باشــگاهها تا پايان وقت اداري روز شــنبه ۳ تير ماه نســبت به ثبت نــام كادر فني و بازيكنــان خود اقدام نكننــد، از جدول مسابقاتي حذف خواهند شد. اگر باشگاهها در هزينــه ورودي خود مشــكل داشــته باشــند، 0۵ درصد مابقي هزينه وروديه را به صورت چــك در دو ماه پرداخت كنند. مبلغ 0۲ ميليون تومان ابتدا بايد پرداخت شود و مابقي هزينه وروديه به صورت چك تا نيمفصل مســابقاتي(۵1 شــهريورماه) پرداخت شود.

مقرر شــد تا دور رفت مسابقات ليگ برتر اميد آقايان از ۷1 تا ۵۲ شــهريورماه برگزار شود. با درخواست تيم دبيري تبريز و تيم منصوري شــاد كاشــان مبني بر در اختيار سهميه ليگ برتري جوانان موافقت شــد. پس از ارائه توضيحات مسوول ثبت حق عضويت، مقرر شــد تا تيمها همكاري كامل را با كميته ثبت حق عضويت داشته و مشخصات خود را در اختيار سازمان ليگ قرار دهند.

ضمن اينكه از هم اكنون كليه تيمها و عوامل فعال در بخش پايه كه در مسابقات سال ۶۹ حضور خواهند داشت بايد نسبت به ورود اطالعات خود اقدام كنند. مقرر شد تا كليه مسابقات در فصل تابستان از ساعت 18:00 برگزار شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.