استيلي: با نفت توافق نکردم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

حميــد اســتيلي ســرمربي پيشــين تيم فوتبال پرســپوليس كه يكــي از گزينههاي اصلي هدايت تيــم نفت تهران است اعتقاد دارد كه تيم نفت تهــران زمانهاي با ارزش زيادي را از دســت داده است.

حميــد اســتيلي در بــاره رونــد مذاكراتش با باشــگاه نفت تهران ميگويد: «ما در چند روز گذشــته مذاكراتي را انجــام داديم، ولي هنوز با مســووالن باشــگاه نفت به توافــق قطعي نرســيدهام. مهمترين موضوعي كه با مسووالن نفت در موردش صحبت كردم، به مسائل مالي مربوط ميشود كه بايد حل شود.

آقاي عرفانيان هم تأكيد داشت كه باشگاه دنبال منابع مالي اســت تا بتوانــد با بازيكنان فصــل قبل تســويه كند و همچنين شــرايط مورد نظر براي جــذب بازيكنان جديد فراهم شود. نفت تهران تا همين االن زمان را براي بســتن تيم و شــروع تمرينات از دست داده است و شرايط ديگر نبايــد از اين حادتر شــود. ما در مــورد بحث از دســت دادن زمــان و همچنين برطرف شــدن مشكالت مالي با يكديگر صحبــت كردهايم و حاال بايــد منتظر مانــد و ديد كه باشــگاه چه زماني اين مشكالت را برطرف خواهد كرد.»

استيلي با اشــاره به حضور نفت تهران در ليگ قهرمانان آســيا اينطــور ميگويد: «نفت فصل بعد بايد در ســه جام بجنگــد و طبيعتاً بايد شرايط خوبي از لحاظ بازيكن و همچنين مسائل مالي داشته باشد. اميدوارم كه مشكالت اين باشگاه هرچه زودتر برطرف شود و اين تيم بتواند در روزهاي باقيمانده تا پايان فصل نقل و انتقاالت بازيكنان جديد را جذب كند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.