قلعه نویی و حداقل یک جام با ذوب آهن

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

در گذشــتهاي نــه چندان دور نشستن امير قلعهنويــي روي نيمكت يك تيم مترادف با كسب جام بود. ســرمربي جديد ذوبآهن كه بــا مجموع پنج قهرمانــي با تيمهاي اســتقالل و ســپاهان پرافتخارترين مربي ليگ برتر به حســاب ميآيد، اكنون چهار فصل اســت كه رنگ هيــچ جامي را نديده اســت. آخرين جامــي كه نصيــب قلعهنويي شــده مربوط به قهرماني استقالل در ليگ دوازدهم است.

پــس از آن اين مربــي ۳۵ ســاله نه در اســتقالل و نه در تراكتورسازي موفق به كسب هيــچ جامي نشــد. البته امســال قلعهنويي تا آســتانه شكستن اين طلســم پيش رفت اما با باخت تراكتورســازي به نفــت تهران در فينال جام حذفي دست امير باز هم از جام خالي ماند.

جالب آنكه اگر قلعهنويي با تراكتورســازي قهرمان جام حذفي ميشد عالوه بر شكســته شدن طلســم چهارسالهاش تيم آينــده او يعني ذوبآهن نيز ســهميه پليآف ليگ قهرمانــان ميگرفت اما با شكســت تيم تبريزي در ديدار پاياني جام و آســيا هر دو از دست رفت.

حــاال اگرچــه امير قلعهنويــي در بدو ورود به ذوبآهن تأكيد كرد كه قول قهرماني نميدهد اما اميدوار است تا طلسم جام نبردنش در پايان فصل ۷۹-۶۹ باالخره پس از پنج سال شكسته شود.

چرا كه طوالني شدن جام نبردن قلعهنويي باعث شــده كه خيليها عمــر موفقيتهاي او در قامت يك ســرمربي را تمام شــده بدانند و قلعهنويي براي آنكه ثابت كند كه هنوز ميتواند موفق باشد، چارهاي ندارد جز اينكه با ذوبآهن يك جام باالي سر ببرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.