زمان پرداخت پاداش مليپوشان مشخص شد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

سيدمحمد ناظمالشــريعه سرمربي تيم ملي فوتسال درباره وضعيت تيم ملي فوتسال و برنامههايش ميگويد: «روز شــنبه جلسهاي مهم با حضــور علي كفاشــيان، عباس ترابي و كاظــم ســليماني برگزار كرديــم و در اين جلسه در خصوص مسائلي چون تيم المپيك فوتسال و چينش مسابقات ليگ برتر فوتسال و مســابقات پيش روی تيم ملي بحث شــد و خوشبختانه به نتايج خوبي رسيديم. همانطور كه در جريان هســتيد امســال سال بسيار پر فشاري براي تيم ملي است و ما در گام نخست بايد در مســابقات انتخابي جام ملتهاي آسيا شركت كنيم، ما به صورت دقيق شرايط را زير نظر داريم و اميدوار هستيم كه مسابقات ليگ برتر در بهترين شرايط برگزار شود تا بازيكنان نيز فشــار زيادي را متحمل نشوند.»سرمربي تيم ملي فوتســال در حــال حاضر يك بازي تداركاتي را در دســتور كار قرار داده اســت: «قرار اســت پيش از آغاز المپيك داخل سالن تركمنستان يك بازي تداركاتي با تيم فوتسال قزاقستان برگزار كنيم.» البته آنها در نظر دارند كه كيفيت كفپوش ســالن محل تمرين را هم ارتقا دهند. ناظم الشريعه ميگويد: «از مرداد ماه تيم ملي وارد يك اردوی آمادگي ميشود كه قرار است در هتل آكادمي برگزار شود كه در آن اردو از يكســري شرايط جديد رونمايي ميشــود كه مهمترين آنهــا تعويض كفپوش محل برگزاري اردو است. به دنبال اين هستيم كه اردو در هتل برگزار شــود نه كمپ به اين ترتيب شرايط خيلي بهتر خواهد بود و كيفيت اردو افزايش مييابد. البســه تيم ملي فوتسال هم مشكلش حل شــده و قرار است بازيكنان از ايــن به بعــد، لباسهاي جديــد با كيفيت بپوشــند.» به نظر ميرســد ســرانجام زمان پرداخت پاداش مليپوشان هم مشخص شده اســت: «من به شدت پيگير اين مساله هستم و در آخريــن صحبتي كه با علي كفاشــيان و مهدي تاج داشــتهام، به من اعالم شده است پاداش بازيكنان تيم ملي فوتسال در مراسمي كه هر ساله در آن بهترين بازيكنان ليگ برتر فوتبال انتخاب ميشوند پرداخت خواهد شد و اين موضوع قطعي اســت. شرايط سخت است اما ســعي ما بر اين بوده كه پيگير مشــكالت بازيكنان و تيم باشيم و اميدوار هستم شرايط به زودي بهتر شود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.