نجاريان: ليگ به خاطر دبيري بايد يك ماه به تعويق بيفتد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

ســعيد نجاريان مديرعامل شــهروند ســاري درباره شرايط تيمش ميگويد: «ما (شــهروند) اولين تيمي بوديــم كه هزينه ورودي ليگ را پرداخت كرديم و بر خالف اينكــه در مــورد بنــده حرفهايي مطرح كردهاند امــا از همه تيمهــا زودتر هزينه ورودي را پرداخــت كردهام. من حرفم اين است كه بايد سياســتهايي داشته باشيم كه به تداوم و اســتمرار تيمداري باشگاهها كمك كند. اينطور نيســت كــه بخواهيم يكطرفه به قاضي برويم و تصميم به حذف تيمهــا بگيريم. اگر تيمي وجود نداشــته باشــد فدراســيوني وجود نخواهد داشت، فوتســالي وجود نخواهد داشت. بايد منافع تيمها را هم در نظر گرفت و به نظرشــان احترام گذاشت.

گاهي اگر اختالف نظر و صحبتهايي پيش ميآيد همهاش از سر دلسوزي است چرا كه در نهايت اين فوتســاليها و تيمها هستند كه بايد براي فوتسال تصميم بگيرند نه افراد ديگري كه يكي دو سالي مسووليت قبول ميكنند و ميروند.» او با اشــاره به وضعيت تيم دبيــري اينطور ميگويد: «ما (شــهروند) و دبيري در سالهاي ۷۷۳1 و 8۷۳1 در رقابتهــاي ليگ دســته اول با هم حضور داشــتيم و با اختالف يك فصل نسبت به يكديگر به ليگ برتر صعود كرديم و همچنان هم حضور داريم.

بنابراين به نظرم حيف است تيمهايي مثل دبيري در فوتسال ما نباشند. معتقدم بــراي برگردانــدن تيمي مثــل دبيري به ليگ، مســابقات را حتي يك ماه بايد عقب بيندازيم تا زمينه براي تداوم حضور چنين تيــم ريشــه داري مهيا شــود و به همين ترتيب شــهري مثل قم كه فوتســال خيز اســت. اينطور كه معلوم اســت مسووالن هيــأت فوتبال قم زمــان ميخواهند تا به وضعيــت دو نماينده شــان در ليگ برتر فوتســال سر و ساماني ببخشــند. نبايد با تصميمات چكشــي تيمهاي ريشــه داري همچون قــم را از ليــگ كنــار بگذاريم. فوتســال در شــهرهايي مثــل تبريز، قم، ساوه، قرچك و ساري جايگاه ويژهاي دارد. معتقدم بايد به تيمهاي اين شــهرها نگاه ويژهاي داشت.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.