مقاومت قرچك در ليگ برتر شركت ميكند

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

به نظر ميرســد هنوز مشــكالت مالي تيم مقاومت قرچك برطرف شده است.

مديرعامل باشگاه هم اين موضوع را تاييد ميكند و با اين شــرايط آنها آماده حضور در مســابقات فصل جديد هستند.

داود عليــزاده در خصوص آخرين وضعيــت تيمش جهت حضور در ليگ برتر ميگويــد: «ما به دليل مشــكل مالــي نميخواســتيم در ليــگ برتر شــركت كنيم اما خدا را شكر سپاه به ما كمك كرد و بخشي از مشكالتمان برطرف شــد. براي برطرف كردن ساير مشكالت هم مسووالن شهر قرار است به ما كمك كنند. از روز گذشــته هم تمريناتمان را بــراي حضور در ليگ برتر آغاز كرديم.»

او در پاســخ به اين پرسش كه آيا ليست بازيكنان خود را به سازمان ليگ ارائه داده است يا خير اينطور ميگويد: «مشــغول تنظيم قراردادها هســتيم تــا آنها را بــه هيات فوتبــال ببريم و قراردادهايمان را ثبت كنيم. بعد از آن هم اين ليست را به فدراسيون خواهيم برد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.