گيتيپسند بدون بازي تداركاتي

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مســووالن باشــگاه گيتي پسند اصفهــان از مدتها پيــش در تدارك برگزاري بازيهاي تداركاتي به منظور آمادهســازي تيم شــان بــراي حضور قدرتمند در جام باشــگاههاي آســيا بودند.

به همين دليل مســابقاتي را در اواخــر خرداد مــاه مد نظر داشــتند. مسابقاتي كه بنا بود تيمهاي تاسيسات دريايي، ارژن شيراز و فرش آراي مشهد در آن حضور پيدا كنند اما هر سه تيم عنــوان كردند كه به دليل مشــكالت مالي قادر به ســفر به اصفهان و انجام اين بازي نيســتند و حاضرند در شهر خود از گيتي پســند بــراي اين بازي تداركاتي پذيرايي كنند.

بديــن ترتيب فرصــت برگزاري يك تورنمنت چهارجانبه پيش از ليگ از دســت رفت تا گيتي پسنديها هم بدون انجام يك بــازي تداركاتي وارد ليگ شوند. حاال 4 ديداري كه اين تيم تا پيش از حضورش در جام باشگاههاي آســيا برگــزار ميكنــد، ميتواند به نوعي بازيهــاي تداركاتي براي حضور قدرتمند آنها در جام باشگاههاي آسيا تلقي شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.