از خريد اسكوربورد تا بتنريزي پيست تارتان

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

بعد از صعود پارس جنوبي به ليگ برتر، خيليها با تكيــه بر ناقص بودن امكانــات اين تيم، اصرار داشــتند كه اين تيم نميتواند در شــهر جم ميزبان حريفان خود باشد. زمزمههايي درباره ميزبانــي پارس جنوبي در شــهرهاي بوشــهر يا حتي شــيراز هم به دنبال همين خبرها منتشر شد و واكنشهايي را هم به دنبال داشــت. از همان زمان و بعد از بازديد مسووالن سازمان ليگ از امكانــات پارس جم بود كه باشــگاه اقدامات الزم براي استانداردسازي تيم را آغاز كرد تــا بتواند از امتياز ميزباني بهره ببرد.

مسووالن سازمان ليگ فوتبال به اين تيــم اولتيماتــوم دادهاند تا موعد مقرر ورزشــگاه جم را تكميل كند. در همين راســتا رختكنهاي ورزشــگاه بازسازي شده و تا يك هفته ديگر قابل استفاده خواهد بود. همچنين تجهيزات الزم بــراي برطرف كردن مشــكالت نور ورزشــگاه و اســكوربورد خريداري شــده كه تا يكي، دو روز ديگر كارهاي اجرايي آن از ســوي پيمانكار به اتمام ميرسد. از چهار روز پيش هم اقدامات الزم براي آمادهســازي پيســت تارتان آغاز شده و در حال حاضر اين قسمت مراحل بتنريزي را پشت سر ميگذارد. مسووالن باشگاه پارس جنوبي كه تمام تالش خود را به كار گرفتهاند، ورزشگاه تختي را به شروع ليگ برسانند، سپس كارهاي چمن مصنوعي را انجام خواهند داد. عبدالرحيم خطيب، سرپرست تيم فوتبال پــارس جنوبي ضمن تأييد اين خبر، مشكلي در امكانات سخت افزاري اين تيم نميبيند.

براي برگزاري اردو و بازي تداركاتي

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.