شرایط مالي به گونه ای نبود كه تمدید كنم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

محمــد نژادمهــدي مدافــع تيم فوتبال ذوبآهــن درباره تمديد نكردن قراردادش ميگويد: «با مسووالن باشگاه مذاكره كردم اما به توافق مالي نرسيدم. من به باشــگاه مراجعه كردم تا قرارداد ماليام را با ذوبآهن به امضا برســانم اما شــرايط به شــكلي نبود كه بتوانم قرارداد را امضــا كنم. نميخواهم بيش از ايــن در مورد ايــن موضوع صحبت كنــم و به همين نكته اكتفا ميكنم كه شرايط خوب نبود. با اين حال فعال صبر ميكنيم تا شرايط بهتر شود.»

البته او خيلي خوب اخبار تيمش را پيگيري ميكند و به نظر ميرسد گزينه اولش همين ذوبآهن باشــد چون در تمرينات حاضر ميشــود. «خوشبختانه تمريناتمان را همراه با بازيكنان ديگر شروع كرديم و اين تمرينات را با جديت دنبال ميكنيم. البته در تمرينات شركت كرديم و اميدوارم بتوانيم روزهاي خوبي را در فصل جديد تجربه كنيم. انشاءا... مشــكالت برطرف خواهد شد تا بتوانيم با قدرت در خدمت ذوبآهن باشــيم. ذوبآهــن باشــگاه بزرگي محســوب ميشــود و پوشــيدن پيراهن اين تيم براي هــر بازيكني افتخار اســت. همه كســاني كه در ذوبآهن حضور دارند، دلسوز هستند و اميدوارم اين تيم بتواند روزهاي خوب گذشــته را در اين فصل هم تكرار كند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.