آمادگي وكيل جباروف براي مذاكره با سپاهان

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

بالتكليفــي ســرور جبــاروف و پيچيدگــي وضعيتــش حــاال حتــي باشــگاههاي سپاهان و استقالل را هم به جان هم انداخته و هر روز شاهد حاشيه و كشــمكش جديدي ميان اين دو تيم هســتيم. همه اين درگيريها هم بر سر تفاهمنامه ســه جانبهاي است كه ميان باشگاه استقالل، سپاهان و جباروف امضا شده است.

وقتــي باشــگاه اســتقالل بــه دليل محروميــت از حضور در نقــل و انتقاالت نتوانست قرارداد سرور جباروف را ثبت كند، تفاهمنامهاي با باشــگاه سپاهان و جباروف امضــا كرد كه بعد از پايــان فصل جباروف بازيكن استقالل خواهد بود. با اين حال اما مذاكره استقالل با جباروف نتيجهاي در بر نداشت تا اين كشمكش سه جانبه وارد فاز تازهاي شود. شكايت اســتقالليها و پاسخ تند سپاهانيها به رفتار آبيها، همه تبعات طوالني شدن داستان مذاكره با اين بازيكن ازبكستاني است.

باشگاه ســپاهان معتقد است وقتي جباروف با اســتقالل به تفاهم نرسيده، ميتواند با باشــگاه ديگري وارد مذاكره شود. با اين حال هنوز جباروف در انتظار اين اســت كه نهادهاي داراي صالحيت دربــاره قــرارداد او تصميــم بگيرند. در همين راســتا وكيل ايــن بازيكن براي مذاكره با ســپاهان اعالم آمادگي كرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.