رونمايي از مس مدل 96

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

تمرينات تيــم فوتبال مــس در حالي شروع شد كه پس از سه فصل در جا زدن در ليگ يك آن هم بــا حضور مربيانی همچون اكبــر ميثاقيــان، وينكو بگوويــچ و منصور ابراهيم زاده در فصل پيش رو سكان هدايت تيم خــود را به مربي جواني به اســم احمد نخعي سپردهاند.

نارنجي پوشان كرماني كه سابقه حضور در ليگ قهرمانان آســيا را هــم در كارنامه دارند در فصل نقل و انتقاالت تا اينجاي كار خريدهــاي خوبي انجام دادهانــد البته چند ســتاره خود را هم از دست دادند. حامد محمودي، رامتين سليمانزاده، پورشيخعلي و بخشي زاده از جمله خريدهاي مس هستند از سوي ديگر شهدادنژاد، كاپيتان احمد زندهروح، اسماعيل بيگي و اسماعيل كياني از خروجيهاي مس محسوب ميشوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.