هافبك مغضوب ويسي در تمرينات سپاهان

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

هافبك پيشــين ســپاهان كه فصل گذشــته با نظر عبدا... ويسي از ايــن تيم كنار گذاشــته شــد در چند روز اخير در تمرينات ســپاهان حاضر شــده اســت تا با جلب نظر زالتكــو كرانچــار شــانس همراهي مجدد زردپوشان اصفهاني را داشته باشــد. جهانعاليان فصل گذشته در هيچ تيمي به ميدان نرفته اســت و در صورت موافقت كرانچار به راحتي امــكان همراهي اين تيــم را خواهد داشــت. البته كرانچار روز گذشــته در مصاحبــهاي با ايران ورزشــي از بازگشــت اين بازيكن استقبال كرده بــود. او زماني كه كرانچــار هدايت ســپاهان را برعهده داشت بازيهاي زيادي را براي اين تيــم انجام داده بود. همچنين تكليف محمد هاشمي، مدافع افغانســتاني كه اين روزها در تمرينات ســپاهان حاضر شده است تا در صــورت موافقت نظــر زالتكو كرانچار در هفدهمين دوره ليگ برتر به ميدان برود، روز شنبه هفته آينده مشخص خواهد شد.

قــرار اســت ســرمربي كروات ســپاهان در چنــد روز آينــده نيز عملكرد كاپيتان تيم زير ۳۲ ســال افغانســتان را به طــور كامل مورد بررسي قرار دهد تا تصميم نهايي را در خصوص او بگيرد. به نظر ميرسد تا قبــل از اردوي ســپاهان پرونده جذب بازيكن در اين تيم بسته شود و كرانچار در هفتههاي پاياني مانده به آغاز فصل، تمريناتش را با حضور تمامي بازيكنانش برگزار كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.