شاگردان تارتار به اوكراين ميروند

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

تيم فوتبــال پــارس جنوبي جم براي برگزاري اردوي آمادهسازي خود پيش از آغاز ليگ برتر هفدهم، كشــور اوكراين را انتخاب كرده است. شاگردان مهــدي تارتار روز 14 تيــر به اوكراين ســفر ميكنند و 10 روز بعد به ايران برميگردنــد. قرار اســت چنــد ديدار دوســتانه هم در اين كشور براي پارس جنوبي تدارك ديده شــود. همچنين با جذب دو بازيكن ديگر فهرســت پارس جنوبي براي فصل جديد بسته ميشود. تارتار در پستهاي مهاجم و دروازهبان به دنبال خريد بازيكن است و در ديگر پســتها نيازي به جذب بازيكن جديد احساس نميكند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.