حضور آلومينيوم در ليگ قطعي شد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

هيات مديره باشــگاه آلومينيوم اراك پس از كشوقوسهاي فراوان تصميــم گرفت در فصل پيشروی ليگ دســته اول فوتبال همچنان به فعاليتش ادامه دهد.

پيــش از اين اعالم شــده بود ممكن اســت اين باشــگاه به دليل مشكالت مالي از تيمداري در ليگ دسته اول كنارهگيري كند. تمرينات اين تيم با حضور بازيكنان بومي و زير نظر مربيان بومي اين شــهر آغاز ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.