درجستوجويهمتايمنشا

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

ســينا عشــوري كــه پــس از مصدوميت در فصل گذشــته نامش از فهرســت تيم تراكتورسازي خارج شــد و به همين دليل نميتوانست فصل آينــده به خاطــر محروميت نقــل و انتقاالتــي فيفا بــراي تيم تراكتورســازي به ميــدان برود حاال جواب اميدواركنندهاي از سوي فيفا دريافت كرده است.

باشــگاه تراكتورســازي بــراي وضعيــت ســينا عشــوري از فيفــا اســتعالم گرفته و فيفا هم سهشنبه شب جواب اســتعالم باشگاه تبريزي را داده اســت. در نامــهاي كه فيفا به باشــگاه تراكتورســازي ارســال كــرده جــواب قطعي به آنهــا داده نشــده اما به باشــگاه تراكتورسازي اعالم كردند كه بــه احتمال فراوان عشــوري مشــكلي بــراي همراهي تراكتورســازي در ليــگ هفدهــم نخواهد داشــت. در اين راستا سينا عشوري ديروز(چهارشنبه) در تهران قــراردادش را با تيم تراكتورســازي تمديــد كرد و از امروز (پنجشــنبه) نيز در تبريز حاضر خواهد شــد تا در تمرينات تراكتورســازي حضور پيدا كند. او حتي گفته بود كه ميخواهد قراردادي دو ســاله با تراكتورسازي ببندد و در صورتي كه فيفا در نهايت اجازه بازي براي تراكتورسازي را به او ندهد، يك نيمفصل بدون تيم بماند يا نهايتا بــه صورت قرضي براي تيم ديگري بازي كند.

سينا عشوري كه بعد از مدتها بالتكليفي باالخره كورســوي اميدي بــراي بازگشــت به تراكتورســازي پيــدا كرده، درباره احساســاتش در اين شــرايط ميگويد: «خيلي خيلي بيشــتر از آن چيزي كــه فكرش را بكنيد خوشــحالم، چون ميتوانم در خانه خودم باشم. فكر ميكنم به همه ثابت كردم كه چقدر تراكتورســازي را دوســت دارم. مشــتاقانه منتظر بــازي دوباره در پيراهن تيم محبوبم هستم. اميدوارم آخر اين موضوع هم حل شــود و بتوانــم از ابتداي فصل بــازي كنــم.» او درباره شــرايطش توضيح ميدهد: «من از ســال قبل قــرارداد داشــتم و فقط بــه خاطر آن اتفاقــات كه همــه ميدانند چه بود، نميتوانستم ســال آينده براي تراكتورسازي بازي كنم. جواب فيفا مثبــت و اميدوار كننــده بود و من هم دوست دارم كه براي تيمم بازي كنم اما اگر اين اتفــاق رخ ندهد، تا نيمفصل بيرون مينشــينم و به هيچ تيمي نميروم تــا بتوانم از نيمفصل دوم براي تراكتورسازي بازي كنم.»

عشوري سال ســختي را پيش روي تراكتورسازي ميبيند و درباره اين ســختيها ميگويد: «قطعا كه سال سختي اســت اما با آمدن آقاي گل محمدي خيلي از مشــكالت ما حل شــد. يحيي يك مربي جنتلمن و فهميــده اســت كــه ميتوانــد تراكتورســازي را بــه جايگاهي كه استحقاقش را دارد برساند.» آيا براي بازگشت به تراكتورســازي با يحيي گل محمدي صحبتي داشــتهاي؟ او در پاسخ به اين سوال ميگويد: «آقا يحيي كامال مشــتاق و پيگير حضور من در تراكتورسازي بود اما هرچقدر تالش كرد نتوانســت به جايي برسد. خوشبختانه باالخره فيفا خودش اين مشكل را حل كرد.»

او البته به آينده تراكتورســازي اميــدوار اســت و در ايــن رابطــه تأكيــد ميكنــد: «چه من باشــم و چه نباشــم شــك نكنيد كه با گل محمدي روزهاي خوبــي در انتظار تراكتورسازي اســت.» در وضعيتي كه تراكتورســازي دارد، بدون شك اضافه شــدن يك بازيكن هم برايش غنيمــت بزرگي اســت. بــه همين خاطر تراكتورسازان به شدت اميدوار هســتند كه فيفا، حضور عشوري در اين تيم را تأييد كند تا بلكه قسمتي از مشكالت اين تيم رفع شود.

محروميتــي كــه فيفــا در امر جذب بازيكن جديد براي تراكتورســازي در نظر گرفــت، به نوعي توفيــق اجباري براي اين باشگاه محسوب ميشــد تا بتواند از نفرات جوان و بااســتعداد در تركيب خود استفاده كنــد. تراكتوريهــا اگرچه قــرارداد چند بازيكن فصل گذشــته شان را تمديد كردند اما چنــد بازيكن مثل ســعيد آقايي، كرار جاســم و لوسيانو ادينيو را از دست دادند و وضعيت خالد شفيعي و محمدرضا اخباري

سيد سيروس پورموسوي سرمربي فوالد خوزستان در مصاحبههايش اعالم كرده كه بختيار رحماني را ميخواهد اما علي رغم ايــن موضوع هنوز قراردادي با اين بازيكن امضا نشده است.

مديرعامل فوالد نيز در مصاحبهاي گفته اســت كه موانعي بــراي فوالدي شــدن بختيار وجود دارد اما صحبتي از اينكه آن موانع چيســت، نكرده است. با اين حال اما از اشــارههايي كه مسووالن فوالد درباره موانع فوالدي شدن بختيار گفته اند، اين طور اســتنباط ميشــود كه او از نظــر مالي با باشــگاه فوالد به نيز هنوز مشخص نيست. در چنين شرايطي يحيي گل محمدي سرمربي تراكتورسازي حســاب ويژهاي روي بازيكنــان جوان باز كرده اســت. به عــالوه بازيكنان جواني كه سال گذشته توسط امير قلعهنويي از اميدها به تيم بزرگساالن آورده شدند، گل محمدي شــخصا از تيمهاي پايه تراكتورسازي چند بازيكن جديد را انتخاب كرده و به تمرينات تيمش فراخوانده اســت. از اين رو به غير از ‪8 7،‬ بازيكن بزرگسال و اصلي تراكتورسازي توافق نرســيده است. وقتي باشگاه فوالد با بازيكنــي چون زهيوي كــه مصدوم اســت قراردادی با مبلغ باال بسته است، مشخص اســت كه بختيار رحماني هم مبلــغ بااليي براي عقد قــرارداد مطالبه ميكند. ظاهرا باشــگاه هم با درخواست باالي او موافق نبــوده و به همين دليل ترجيــح داده كه با اين بازيكن قراردادي نبنــدد. بايد منتظر ماند و ديد باشــگاه فــوالد در نهايت با ايــن بازيكن مدنظر ســرمربي قرارداد خواهد بست يا بختيار تصميم خواهد گرفت به پيشــنهادهاي ديگرش فكر كند. اكنون اكثر بازيكنان حاضر در تمرينات تيم تبريزي را نفرات بااســتعداد و كم تجربهاي تشــكيل ميدهند كه اميد زيادي به حضور در تركيب تراكتورسازي دارند.

گل محمدي كه در گذشته نشان داده به كار كردن با جوانان عالقه مند است، در تراكتورسازي نيز اين رويه را ادامه ميدهد و مجبور اســت از بازيكنــان جوان خود در تركيب اصلي استفاده كند. او بسيار اميدوار است با حضور اين جوانان به موفقيت برسد.

حسين كعبي كه در ســپيدرود بازوبند كاپيتاني ميبندد و بعد از دوري از ليگ برتر، حاال بــا انگيزههاي زيادي بهعنــوان كاپيتان ســپيدرود به ليگ برتر بازگشته است، درباره شــرايط تيم جديد خود ميگويد: «وضعيت تيم خوب است و بازيكنان خوبي به سپيدرود اضافه شــدند. ما تلفيقي از بازيكنان جوان و باتجربــه را در اختيار داريم كه آنها ميتوانند

پيكانيهــا روزهاي پرمشــغلهاي را پشت ســر ميگذارند. عالوه بر برگزاري تمرينــات و برنامههــاي آمادهســازي، كادرفنــي ايــن تيــم بــه شــدت در جســتوجوي بازيكني است كه بتواند با كيفيتي هم اندازه منشا، جاي خالي او را در تيم پر كند.

برهمين اســاس چند روزي اســت كه يك بازيكــن خارجــي در تمرينات اين تيم حاضر ميشــود تا مورد ارزيابي كادرفنــي قــرار بگيرد. او قرار اســت به صورت آزمايشي در تمرينات تيم حضور داشته باشد و در نهايت نظر مجيد جاللي و دســتيارانش مشخص ميكند كه او در اين تيم بماند يا نه؟ بعد از جدايي منشا، جاللي به شــدت اصرار دارد كه بازيكن خارجي ديگري را با قيمتي مناسب بخرد تا به همه ثابت كند كه ميتواند منشاهاي ديگــري را هم به فوتبــال ايران معرفي كند. ظاهرا بازيكنان خارجي ديگري هم قرار است در ادامه مورد ارزيابي كادرفني پيكان قرار بگيرند. حميد مطهري مربي پيكان با تأييد اين اخبار درباره شــرايط اين تيم ميگويد: «مــا تمرينات خود را از دوشــنبه هفته گذشته شروع كرديم و طبق برنامه پيش ميرويم. در حال حاضر همه چيز خوب است و اميدواريم بتوانيم تيم خوبي را آماده مسابقات كنيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.