ويسي در 2 راهي ماندن يا رفتن

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران - فرشته معتمدي ‪Fereshte Motamedi‬

استقالل خوزســتان مثل بيماري صعبالعالج شده كه هيچ پزشكي اميدي به زنده نگه داشــتنش ندارد. اين تيم از فصل گذشــته با مشكالت مالي زيادي مواجه شــده بود. به صورتي كه بارها شــاهد اعتصاب بازيكنانش بوديم. بازيكناني كه هر بار به درخواســت سيروس پورموسوي برميگشــتند و كار را دنبال ميكردند. استقالل خوزســتان با اين درد بزرگ كار را به پايان برد اما قبل از پايان كار، پورموســوي كه بارها از عالقهاش به اين تيم صحبت كرده بود، راهي فوالد خوزســتان شــد و قبل از بازي برگشت مقابل الهالل عربستان با اين تيم قرارداد رسمي امضا كرد.

بعد از اين اتفاقات، معلوم بود شــرايط اســتقالل خوزستان بدتر از قبل خواهد شد چراكه بازيكنان هم مثل پورموسوي راهي تيمهاي ديگري شدند. چه آنهايي كه ديگر قرارداد نداشتند و چه نفراتي كه قرارداد داشتند و به خاطر پرداخت نشدن 50 درصد از مطالباتشان به تيمهاي ديگر رفتند. اين رفتنهاي بدون آمدن ادامه داشت كه ناگهان خبر رسيد مالك باشگاه استقالل خوزستان تغيير كرد.

از آنجا كه شركت گروه ملي اعالم كرد تمايلي به تيمداري ندارد، اين باشگاه از سوي غالمرضا شريعتي اســتاندار خوزستان به اداره كل ورزش و جوانان استان هبه شد. بعد از اين تصميم، عبدا... ويسي هم سرمربي آبيهاي خوزستان شد.

با حضور ويســي خيليها فكــر ميكردند او ميتواند بازيكنــان را نگه دارد اما بازيكنان استقالل خوزستان آنقدر از مشكالت فصل قبل خسته شده بودند كه ديگر نميخواستند در اين تيم بمانند. بازيكنان ديگر هم وقتي شنيده بودند كه تيم مشكل مالي زيادي را تجربه كرده بود ترجيح دادند حتي به ليگهاي دسته پايينتر بروند اما راهي استقالل خوزستان نشوند.

به اين ترتيب مشــكالت زيادي براي نقل و انتقاالت به وجود آمد. همين مساله هم باعث شــد خود ويسي دســت به كار شود و به سراغ چند شركت برود تا حمايت مالي تيم را بپذيرند و مشــكالت را تا حدودي حل كنند. ويســي در سفري كه هفته گذشــته به تهران داشــت ظاهرا با يك شــركت توليدي مواد شوينده و يك شركت واردكننده خودرو جلســه داشت اما به نتيجه نرسيد چون اين شركتها معتقد بودند حمايت مالي از باشــگاه استقالل خوزستان هيچ ســودي برايشان ندارد و نميتوانند مبلغ مورد نظر را بپردازند. اين اتفاق يعني نااميدي بيشــتر در اســتقالل خوزستان. يعني بيشــتر شدن مشــكالت. چراكه با اين روند بازيكنان اســتقالل خوزستان كه ميخواســتند بمانند و كارشــان را در اين تيم ليگ برتري ادامه دهند، حتي حاضر نبودند به تمرينات بروند. در ابتدا قرار بود تمرينات اســتقالل خوزستان از 27 خرداد شــروع شود اما بازيكنان به خاطر حل نشدن مشــكالت مالي به تمرين نرفتند. بعد از آن هم تصميم بر اين گرفته شــد سهشــنبه 30 خرداد تمرينات شروع شود اما باز هم بازيكنان در تمرينات حاضر نشــدند. همين مساله باعث شد خبر برسد كه عبدا... ويســي از سرمربيگري استقالل خوزستان اســتعفا داده. مسالهاي كه اصال عجيب به نظر نميرســيد اما ويســي اين مســاله را در ابتدا و تنها در يك جمله تكذيب كرد، در حالي كه همه ميدانســتند ويســي براي ماندن يا رفتن سر 2 راهي قرار گرفته و نميداند چه كند. او به خاطر اينكه همچنان در ليگ برتر فعاليت داشته باشد دوست دارد بماند و كارش را با اســتقالل خوزســتان دنبال كند اما به دليل اينكه مشكالت مالي مانع به خدمت گرفتن بازيكنان جديد ميشود و بازيكناني كه قرارداد دارند هم با اين وضعيــت نميخواهند كار كنند، تصميم دارد كنار برود. اين 2 راهي شرايط سختي را براي ويسي به وجود آورده بود كه باالخره ســرمربي اســتقالل خوزستان تصميم گرفت از شرايطش و خبرهايي كه در مورد استعفايش به گوش ميرسد واضحتر صحبت كند. ويسي در آخرين مصاحبهاش به صراحت اعالم كرد كه تنها تا ‪3 2،‬ روز ديگر منتظر حل مشــكالت ميماند، در غير اين صورت از آبيهاي خوزســتاني جدا خواهد شــد: «زماني كه شرايط تيم خوب بود من را نميخواســتند اما حاال كه باشــگاه سراغ من آمدهاند هيچ پولي در باشــگاه نيست و بازيكنان ما دارند يكييكي جدا ميشوند. 12 روز در تهران در تالش بوديم براي تيم حامي مالي جــذب كنيم و مذاكرات زيادي هم انجام داديم اما اتفاقي نيفتاد. نتوانســتيم حامي مالي جذب كنيم و با اين شرايط واقعا كارمان براي ادامه فصل سخت است. متاسفانه مســووالن اســتان هم هيچ حمايتي از ما نميكنند.» سرمربي استقالل خوزستان با انتقاد از روند تيمداري تيمش ميگويد: «اســتقالل اهواز تيم قديمي شهر اهواز بود و شــما ديديد به چه سرنوشــتي دچار شــد و حاال هم همين اتفاق براي استقالل خوزســتان در حال رخ دادن است و كاري هم از دست من برنميآيد. من تا دو، سه روز ديگر صبر ميكنم. اگر پول رســيد و مطالبات بازيكنان پرداخت شد ميمانم، در غير اين صورت كاري از دست من برنميآيد و از سمتم استعفا خواهم كرد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.