حمودي: پيكان اين فصل كار سختي در پيش دارد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

ميالد فخرالدينــي، مدافع جديد گسترش فوالد حاال در تيم جديد خود با لوكا بوناچيچ همكاري ميكند. او با اشــاره به تجربهاي كه پيش از اين در همكاري با لوكا داشته، ميگويد: «من تجربه كار كردن با لوكابوناچيچ را قبال نيز داشــتم و دوست داشــتم دوباره شاگرد او شوم.»

او درباره لوكا توضيح ميدهد: « او مربي بسيار خوبي است و هميشه از او چيزهاي جديد ياد گرفتم بايد بگويم او مرا به فوتبال ايــران معرفي كرد.» فخرالديني، در خصوص حضورش در تيم گســترش فوالد تأكيــد ميكند: «حدود 20 روز اســت كه بامسووالن ايــن تيم در حال مذاكره هســتم من سه سال در تبريز كار كردم و خاطرات خوبي از آنها دارم.»

مدافع ســابق نفــت در خصوص شــرايط ايــن تيم تأكيــد ميكند: « شــرايط اين تيم واقعا بد اســت و هر ســال بدتر از سال گذشــته ميشود. مســووالن نفت مــا را آواره كردهاند، اميدوارم چهار بازيكــن ديگر را آواره نكنند. هيچ كســي هم نيســت كه به اين وضعيت رسيدگي كنند.»

پيكان فصل گذشــته برخالف تصور همه، توانســت جايگاه خوبي در جدول كسب كند. حاال اما با جدايي تعدادي از بازيكنان تأثيرگذار اين تيم مثل منشــا، نعمتي و يزداني، تكرار موفقيتهاي فصل گذشته، كار سختي به نظر ميرسد. علي حمودي كــه موافق اين فرضيه اســت، دربــاره شــرايط پيكان اينطــور توضيح ميدهد: «بازيكناني كه از دســت داديم در فصل گذشــته عملكرد بســيار خوبي داشــتند، ولي به هر حال اين اتفاق رخ داد و ما بايــد خودمان را براي فصل بعد قويتر از هميشه كنيم.»

او البتــه به اين نكته تأكيد ميكند: «اين درست اســت كه چند بازيكن را از دست داده ايم، ولي باشگاه چند بازيكن جديد جذب كرده و مطمئنا قبل از شروع ليگ برتر بازيكنان ديگري هم به تيم ما اضافه خواهند شــد. من اميدوارم نسبت به فصل گذشــته تيم قوي تري داشــته باشيم.» حمودي در پاسخ به اين پرسش كه پيــكان در فصل جديد كجاي جدول را نشانه گرفته اســت، ميگويد: «ما در فصل گذشــته چراغ خاموش جلو آمديم و عملكرد خوبي داشــتيم كه در نهايت در جايگاه ششــم قرار گرفتيم. امسال اما كار پيكان ســختتر اســت، چون تيمها حساب ديگري روي ما باز كردهاند. با اين حــال اميدوارم بهتريــن نتايج را بگيريم و جايگاهي بهتر از فصل قبل به دســت بياوريم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.