نظرمحمدي: با برنامه سه ساله ميتوانيم با سرخابيها رقابت كنيم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

علي نظرمحمدي سرمربي سپيدرود رشت كــه اميد زيادي به موفقيت تيمش در ليگ برتر دارد معتقد اســت با برنامهاي 3 ساله ميتوانند با تيمهاي بــزرگ و مدعي مثل پرســپوليس، اســتقالل و ســپاهان رقابت كنند. نظرمحمدي در رابطه با وضعيت سپيدرود براي اولين حضور در ليــگ برتر ميگويد: «روزهاي پاياني از هفته دوم تمرينات آمادهســازي را در دو نوبت صبح و عصر پيگيري ميكنيم. يك روز صبح به ساحل ميرويم و يــك روز هم بدنســازي ميكنيم و بعــد از ظهر در چمن دانشــگاه گيالن كارهاي آمادهسازي را انجام ميدهيم. از شنبه هم براي اينكه قصد داريم فشــار تمريناتمان را به ســه جلســه افزايش دهيم، اردوي يك هفتهاي را در كردان كرج برگزار خواهيم كرد. سعي ميكنيم دو بــازي تداركاتي خوب كه يكــي از آنها بازي با تيم ملي دانشــجويان است داشــته باشيم و حداكثر اســتفاده را از اين اردو ببريم.» سرمربي ســپيدرود رشــت دربــاره اردوي پيش فصل اين تيــم در باكوي آذربايجــان، ادامه ميدهد: «تمام هدفمان اين اســت ابتدا تسويهحســاب بازيكنان فصل گذشــته را انجام دهيم. اگر اين تسويهحســاب ظرف 10 روز آينده يعني بعد از اردوي كردان انجام شود، احتمال دارد به اردوي باكو برويم. پيشنهادهايي از سوي دوستان شده تا همــان هزينهاي كه قرار اســت براي اردوي داخل كشــور انجام دهيم، صــرف اردو در يكي از كمپهــاي خــوب باكو كنيم. بــه طور كلي هنوز بــه جمعبندي نهايي نرســيدهايم.» علي نظرمحمــدي در رابطه با اينكــه چه انتظاري از تيمش در ســال اول حضور در ليگ برتر دارد، ميگويد: «در سال اول انتظار از تيمي كه سراسر مشــكل اســت و تجربه ليگ برتري ندارد، فقط بقاســت. من به مديران ارشد باشگاه هم گفتهام كه هدفگــذاري، بقا در ليگ برتر اســت و ما براســاس همين موضوع يارگيري كردهايم. ما با برنامهاي سه ســاله ميتوانيم با تيمهاي مدعي كشور مانند پرسپوليس، استقالل و سپاهان تنه به تنه شويم و رقابت كنيم. بايد بپذيريم امكانات مــا چه از نظر منابع انســاني و چه از نظر منابع سختافزاري در حدي است كه بايد براي بقا در ليگ برتر بجنگيم.» نظرمحمدي در مورد جذب بازيكنان مورد نياز تيمش، در دو پســت هافبك دفاعي و دفاع چپ، توضيح ميدهد: «در پســت هافبك دفاعي از ميثم تهي دست كه از نيروهاي بومي اســتان است و در دو سال گذشته روي او سرمايهگذاري كردهايم، استفاده خواهيم كرد و فقط به جذب اين بازيكن بسنده كرديم. در دفاع چپ هم مهرداد جماعتي را جذب كرديم، البته به اين بازيكن گفتهايم بايد در آزمايش پزشكي شركت كند و ما از سالمت او اطمينان پيدا كنيم تا بعد قراردادش را ثبت كنيم. فعًال جماعتي در اختيــار ما قرار دارد و با انگيــزه فراوان در حال تمرين است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.