كعبي: سپيدرود از نظر مالي حمايت نميشود

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

شــرايط خوبي را در فصل جديــد رقم بزنند. هرچند تيــم هنوز در مســائل مالي حمايت نشــده اســت اما اميدواريم كه خيلي زود به باشگاه پول برسد تا با بازيكنان تسويه حساب كننــد و قســمتي از حق و حقــوق بازيكنان جديد هم پرداخت شــود.» او هدف سپيدرود در ايــن فصل را اينطور بيان ميكند: «ما تيم خوبي بســتهايم و چند بازيكن ديگر هم قرار اســت به تيم اضافه شوند. ســپيدرود فصل آينده دنبال قرار گرفتن در باالي جدول است و مطمئن باشيد اين اتفاق ميافتد. ما بايد به خودمان ايمان داشته باشيم و هرگز بازيكنان خودشــان را دســتكم نخواهند گرفت. شما ديديد كه استقالل خوزســتان بدون بازيكن اســمي در ليگ برتر به قهرماني رسيد، پس ما هم ميتوانيم امســال به حضور در تيمهاي باالي جــدول فكر كنيــم.» مدافع - هافبك ســپيدرود رشــت در مورد اينكه فصل آينده كدام تيم مدعي كسب عنوان قهرماني است، ميگويد: «پرســپوليس، اســتقالل، سپاهان، ذوبآهــن، صنعت نفت، فوالد خوزســتان و سايپا تيمهاي خوبي هستند و همه اين تيمها شانس قهرماني دارند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.