ورزشگاه مسقف و اختصاصي فوالد در آستانه بهرهبرداري

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مجهزترين ورزشــگاه كامــال اختصاصي فوتبال ايران، بــه زودي آمــاده بهرهبرداري خواهد شد. ورزشــگاه فوالد خوزستان كه از ســه ســال قبل فعاليتهاي عملياتي را آغاز كرده به احتمال زياد در ســال جاري افتتاح خواهد شــد. فوالد خوزســتان صاحب اولين ورزشگاه اختصاصي مدرن سقفدار و ظرفيت باالي 25 هــزار نفر واقعي خواهــد بود. قبًال تيمهــاي مختلف ليــگ صاحب ورزشــگاه اختصاصي بودهانــد اما اكثر آنهــا بيبهره از ورزشــگاههايي هســتند كه قابليت برگزاري مســابقات را داشــته باشد و بيشــتر مناسب تمريــن و مســابقات درون اردويــي و درون تمريني هســتند. ورزشــگاه فوالد خوزستان كه مثل ورزشگاه پارس ميانرود شيراز بيشتر سازهاش باالتر از سطح زمين و بتني است، بعد از طي كردن عمليات فونداسيون، سكوسازي، تســطيح، ســاختار الكترونيكي، احداث سازه ســقف، نصب پارچههاي نسوز ضدآب و نصب صندلي حاال درصدد چمنسازي است تا يك ورزشــگاه فوقالعاده مدرن به ورزشــگاههاي كشور اضافه شــود. به دنبال پايان ساخت 3 ورزشگاه مدرن نقشجهان اصفهان، امام رضا (ع) مشــهد و پــارس ميانرود شــيراز، وجود ورزشــگاههاي آزادي، يادگار امام (ره) تبريز، غديــر اهواز و ثامن مشــهد و رونــد تكميل ورزشــگاههاي فوالد خوزستان و مس كرمان، كشــورمان صاحب 9 ورزشــگاه كامال مدرن و جــذاب خواهد بود. البتــه بحث تنها درباره ورزشگاههاي باالي 25 هزار نفري است وگرنه حدود 25 ورزشگاه مدرن بين 10 تا 20 هزار نفر هم در كشــورمان وجود دارد كه از جمله مدرنترين آنها به ورزشگاههاي كيش، شهيد كاظمي تهران، بجنورد ...و ميتوان اشاره كرد. مهمترين شــاخصه ورزشگاه اختصاصي فوالد خوزســتان مسقف بودن آن اســت كه باعث ميشود در فصل گرما و حتي در سرما، بازيها راحتتر برگزار شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.