شيمبا از راه دور قرارداد بست

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

باشــگاه صنعتنفت آبــادان قرارداد را براي پريرا ارســال كرد تــا از راه دور آن را امضا كند. اين مســاله هم انجام پذيرفت تا نگرانيهــای كمالوند برطرف شــود. به اين ترتيب قرار است لوسيانو پريرا دوشنبه آينده به ايــران برگردد تا كارش را با زردپوشــان خوزستاني دنبال كند. با اضافه شدن لوسيانو پريــرا به تركيــب صنعتنفت آبــادان حاال ليســت بازيكنان خارجي ايــن تيم تكميل شــده و جالب اســت كه برزيليهاي برزيل ايران به 3 بازيكن رســيد. قبل از لوســيانو پريرا، باشــگاه صنعتنفت آبادان با آگوستو سزار و مگنو باتيستا هم قرارداد رسمي امضا كرده بود. جاسم كرار هم سهميه خارجي و آسيايي صنعتنفت آبادان است تا اين تيم با چنين بازيكنان خارجي پا به رقابتهاي ليگ هفدهم بگذارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.