استقالل،‌ورشكسته‌‌اول‌فصل

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

روزي را به يــاد بياوريد كه عليرضا منصوريان همزمان با باز كردن درهاي اســتقالل، به روي بازيكنانش ميگفت: «هر كسي ميخواهد برود، همين االن برود چون تا آخر فصل پول نداريم.» البته كه بيپولي درد امروز استقالل- و پرسپوليس- نيست. آقاي سرمربي هم حتما ميخواســته اين بهانه را از بازيكنانش بگيرد كه اگر موفق شــده بــود، كاوه رضايي و اميــد ابراهيمي ديگر بهانهاي دستشــان نبود براي قهرهاي هر روزه و پشــت كردن به تمرين. تهديدهاي آقاي ســرمربي اگر چه خوشــايند مديران باشگاه بود اما بازيكنان آن را از اين گوش شنيدند و از گوش ديگر به در كردند و صداي اعتراضشان هر روز در گوشمان بود. آنقدر غر زدند كه باشگاه براي پرداختيهاي شب عيد به بازيكنانش مجبور شد از يكي از موسسات اعتباري وام بگيرد؛ وامي به مبلغ دو ميليارد تومان. قهرها و غرولندهاي استقالليها اما نشان ميداد كه اين پول هم راضيشان نكرده است. پس بيپولي و بدحسابي باشــگاه، دوباره شد ورد زبانشان و اين بار حتي تمرين را به تعطيلي كشــاندند. اعتصــاب، آن هم در فاصله كمتر از دو ماه مانــده به پايان فصل معنياش فقط ميتواند اين باشــد كه آنها به مديران باشــگاه و وعدههايشان بياعتمادند و نگران كه بعد از پايان فصل، كسي در باشگاه پيگير مطالباتشان نباشد. با اين حال وعده مديران و چكهاي يك ماهه آنها را پذيرفتند و به تمرين برگشــتند. ما هم فرض را بر اين ميگذاريم كه همانطور كه باشــگاه ادعا كرده بود، بازيكنان با نقد شــدن اين چكها 30 درصد از قراردادهايشان را در ارديبهشت ماه امسال دريافت كردهاند. حــرف امروز ما اما نه تعطيلي تمرين اســتقالل اســت و نــه پرداختي به بازيكنانــش. آنچــه اهميت دارد، هزينهاي اســت كه اين باشــگاه در يك نيمسال متحمل شده و پيش از شروع فصل خود را به ورشكستگي رسانده اســت. بياييد هزينه يك سال اســتقالل را 30 ميليارد تومان فرض كنيم. فرضيهاي كه دريافتي اين باشگاه از -3090 براي پرداختهاي فصل پيشرا روي 9 ميليــارد تومان نگه ميدارد و اين يعني با احتســاب آن وام دو ميلياردي، اســتقالليها بيش از يك ميليارد تومــان پول گرفته و همه را پيشخور كردهاند. حاال بگذريم كه نصيرزاده هم گفته بود چكهاي استقالل براي رضايتنامه داريوش شجاعيان را حامي مالي اين باشگاه صادر كرده است. با يك حساب ســاده و سرانگشتي به اين نتيجه ميرســيم كه اگر قرار باشد استقالليها هم 20 درصــد باقي مانده از قراردادهاي فصل پيــش و هم 30 درصد از قرارداد جديد را بپردازند، بايــد 15 ميليارد ديگر هم پيشخور ميكردند؛ نهايتا تا پيش از به صدا درآمدن سوت شروع فصل تازه در روزهاي ابتدايي مرداد ماه. همه اينها را گفتيم تا برســيم به اينجا كه باشــگاهي كه درآمد ساليانهاش 30 ميليــارد تومان اســت و در طول 5 ماه نزديك بــه 28 ميليارد تومان هزينه ميكند، به طور واضح ورشكســته اول فصل اســت و تا پايان فصل نميتواند پولي به بازيكنانش بدهد نميتواند؛ چون هنوز فصل شروع نشده، درآمدهاي آيندهاش را پيشخور كرده است و مثل ورشكستهها، به فردايش هيچ اميدي نيســت. استقالل حاال حتي به فرداي خودش هم بدهكار شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.