باز‌هم‌بدون‌ملي‌پوشان

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

يك سال پيش همين موقعها بود كه برانكو به خاطر غيبت مليپوشان پرسپوليس در آزمايشهاي پزشكي پيش از فصل، به كیروش تاخت و تهديد كرد كه ديگر به آنها اجازه حضور در اردوهاي تيمملي را نخواهد داد. ديروز دوباره پرسپوليســيها به ايفمارك رفته بودند؛ اين بار هم بدون مليپوشــان. در نبود بازيكنان مليپوش و بالتكليفها، شــاگردان برانكو ســاعت 9 صبح به ايفمارك رفتند و آزمايشهاي قلب و تنفس، معاينات باليني، بررســي حركتي و ارتوپدي، مشــاور تغذيه و اسكن كف پا را پشت سر گذاشتند. غير از مليپوشــان كه خود پروفسور به آنها مرخصي داده بود، گادوين منشــا و كمال كاميابينيا هم كه هنوز وضعيت قراردادهايشان را مشخص نكردهاند، حضور نداشتند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.