بازسازي‌چمن‌آزادي‌با‌هوادهي‌

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

پس از يك فصل پرفشــار، عمليات هوادهي زمين چمن ورزشــگاه يكصد هزار نفري آزادي تهران از روز سهشنبه آغاز شد تا اين زمين براي رقابتهاي ليگ فصل آينده و ديدارهاي تيمملي فوتبال كشــورمان به شــرايط ايدهآل برسد. معموال در پايان هر فصل، خاك موجود در زير چمن متراكم ميشود و با عمليات هوادهي مجددا اين خاك به حال طبيعي باز ميگردد و در نتيجه رشد چمن بهتر از قبل ميشود، عمليات هوادهــي همچنين كمك ميكنــد كه آب راحتتر از اليههاي خاكي كه در زير چمن قرار دارد، عبــور كند تا در مجموع زمين چمن براي يك فصل از مسابقات فوتبال طراوت خود را حفظ كند. زمين چمن ورزشگاه آزادي با احتساب ديدارهاي داخلي و بينالمللي تيمهاي ملي، پرسپوليس و استقالل، در هر فصل فوتبالي برگزار كننده 50 تا 60 مسابقه است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.