يك‌حامي‌و‌هزار‌ابهام

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

يك حساب و كتاب ساده است. يك دو دوتا، چهارتا براي پي بردن به اينكه استقالل و پرسپوليس با دريافتيشان از سامانه هواداري چه كردهاند. اين هواداران پرسپوليس و اســتقالل بودند كه با ارسال پيامك به تيمهاي مورد عالقه خود كمك كردند و از اين كمكها، پولهاي كالني هم به ســامانه هواداري مدنظر رسيد كه اين پول به نســبت ارسال پيامك هواداري بين تيمهاي عضو سامانه تقسيم شد. تاكنون 35 ميليارد تومان به استقالل و 50 ميليارد تومان هم به پرســپوليس از سوي سامانه هواداري پرداخت شده است. با اين حال گفته ميشــود اين سامانه هواداري نزديك به 29 ميليارد هم به پرسپوليس بدهكار است و همين باعث بيميلي اين باشگاه براي تمديد قرارداد شده. حال آنكه استقالليها كه از دريافتي خود رضايت داشتند، قراردادشــان را براي دو سال ديگر تمديد كردند. پول اين قرارداد كه از هواداران دريافت ميشــود، بر اساس قانون بايــد به خزانه باشــگاه برود اما عمال چنيــن اتفاقي رقم نميخورد. بلكه اين پول به حســاب سامانه طرف قرارداد واريز ميشود و اين سامانه هر طور كه ميخواهد اين پول را بين باشگاههاي طرف قرارداد تقسيم ميكند. اولين ابهام در اين بخش وجود دارد و مشــخص نيســت چند ميليــون هوادار عضو اين ســامانه بودند، چه ميزان پول از هواداران كم شــده و چقدر پول به باشــگاهها داده شده است. با اين حال و آنطور كه گفته شده، در دو سال اخير 50 ميليارد به پرسپوليس پرداخت شده و اين باشگاه طلبي 29 ميلياردي را ادعا كرده است. هر چند طاهري پيشتر يك بار مدعي شــده بود كه اين باشــگاه فقط 33 ميليارد از ســامانه دريافت كرده و حاال بايد ديد عدد 51 ميليارد درســت اســت يا 33 ميليارد و 29 ميليارد طلبي كه پرسپوليســيها مدعي آن هستند، ســواي عدد 51 ميليارد است كه جمع درآمد باشگاه را به 80 ميليارد ميرســاند يا اين پول هم بخشي از همان 51 ميليارد تومان است. ايــن تازه يك بخش ماجراســت و موضــوع ديگر به اين برميگردد كه چــرا در مورد اعداد و ارقام شفافســازي صورت نميگيرد. نميشــود كه هــواداران پولي را براي حمايــت از باشــگاهها پرداخــت كنند اما خودشــان از سرنوشت آن بيخبر باشند و نامحرم محسوب شوند. اين يعني هواداران بيحســاب پول دادهاند و مشــكلي هم از تيمهاي مورد عالقه خود حل نشده كه اگر حل شده بود، استقالل از نقل و انتقاالت زمستاني فصل گذشته محروم نميشد. اگر مشــكالت حل شده بود، هواداران پرسپوليس هر روز نگران محروميت از نقل و انتقاالت يا كســر امتياز نبودند. هرچه هست، «دو دوتا، چهارتاي» استقالل و پرسپوليس پر از ابهام است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.