‌نگران ‌یها‌درباره‌يك‌اميد‌

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

اميد ابراهيمي در اســتقالل ماندني شد. شــايد مخاطبان اين فوتبال انتظار داشــتند كه اميد مثل فصلهاي گذشــته مدت زيــادي را براي تمديد قرارداد تلف كند امــا اين بار ابراهيمي به لطــف حضور باجناقش در اســتقالل خيلــي زود بله را به اســتقالليها گفت و به مدت يك سال قراردادش را با اين تيم تمديد كرد اما همانقدر كه منصوريان به دليل تمديد زودهنگام قرارداد اميد خوشــحال شــد به همان اندازه هم از اينكه اين بازيكن را هفتههاي ابتدايي ليگ ندارد، ناراحت شد. اينطور كه گفته ميشــود پزشكان استقالل گفتهاند ابراهيمي بايــد تحت عمل جراحي قرار گيرد و ايــن نكته ميتواند اميد اســتقالل را در هفتههــاي ابتدايي ليــگ از بازيها دور كند. استقالل غير از اميد ابراهيمي در حال حاضر سه هافبك دفاعي ديگر نيز دارد اما هيچ كــدام از آنها تجربه ابراهيمي را ندارند. اين بازيكن حكم ليدر را در زمين براي اســتقالل دارد و در هر بازي كه حضور نداشته استقالل از نبودش لطمه خورده است. اســتقالل در بازي العين ابراهيمي را نداشت و به همين دليل دفــاع اين تيم به قدري شــكننده عمل كرد كــه اين تيم بعد از ســالها بازهم مزه شــش گل خوردن را تجربــه كرد. براي منصوريان كــه ميخواهد در ليگ هفدهم فصــل متفاوتي را تجربه كند و از همين حاال براي سكوي قهرماني خيز برداشته است نبود بازيكني در حد اميد ابراهيمي ميتواند نگرانكننده شود. به نظر ميرســد در غياب اين بازيكن سرمربي استقالل از زوج اميد نورافكن و روزبه چشــمي استفاده كند. استقالل با شرايط اميد ابراهيمي بدون شك ليگ را بدون اين بازيكن آغاز ميكند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.