كاسبی‌با‌شباهت

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

اين هم شــغل اســت كــه بعضيهــا انتخاب ميكنند؟ آخر اين چه حرفهاي اســت؟ شباهت هم شــد كار؟ از صبح تا شــب جلــوي آينه با خودشــان كلنجارمي روند كه مثال شبيه مسي شوند. طرف رفته يك ســال ريش گذاشته كلي هم از ابزار و ادوات آرايشــي استفاده كرده تا با مسي اشتباهش بگيرند! تازه از خارجيها هم پيشنهاد همكاري دريافت ميكند. اون ور آبيهــا را بــاش! يا يكي ديگــر از اين حضــرات كــه ديوانهوار دوســت دارد شــبيه كريســتيانو رونالدو باشــد. حتي گوشواره هم مياندازد و با همان ســر و وضع در جايگاه وي آي پي ورزشــگاه آزادي مينشيند. طرف يادش رفته هنوز ورود بانوان به ورزشگاه ممنوع است. به تازگي هم يكي ديگر از اينها پيدايش شده و خودش را جاي راموس جا زده است. اين آخــري كه ديگر خيلي اعتماد به نفســش باالســت و فكر كنــم اگر ولش كنيــد همين االن بــرود رئال جاي راموس بــازي كند. اينكه ميگويند عدهای شــم بااليي در كاسبي دارند بيراه نيســت امــا اي كاش آقايان عزيز به جاي فرو رفتن در جلد ديگران قدري سعي ميكردند خودشــان باشــند نه اينكه به هزار ضرب و زور تالش كنند كه تــازه در كوچه و خيابان آنها را با فالن فوتباليستهاي مشهور اشتباه بگيرند. آخر چه لذتي دارد مثال شــبيه فالن شــخص معروف بودن؟ ميگويند از فضــل پدر تو را چه حاصل، گيريم كه پدرت بود فاضل... به راستي بعضيها چقدر سطحشان پايين اســت كه با تنها يك شباهت كوچك به اوج آمال و آرزوهايشان ميرسند و تصور ميكنند كه براي خودشان كسي شدهاند. نه برادر من، نه عزيز من. فكر نــان باش كه خربزه آب اســت. اين كاري كه شــما ميكنيد و ميخواهيد از كنارش پول دربياوريد از داللي هم بدتر اســت. كالهبرداری محترمانه است. البته در راســتای جلوگيــری از ورود اين افراد به ورزشــگاهها الزم اســت نهادهای نظارتی و حتی حراست سازمان ورزش با موضوع جدیتر برخــورد كننــد و مانع از حضور ايــن افراد در جايگاههای ويژه ورزشــگاهها شــوند. اين افراد هرگز نمیتوانند الگوهای مناسبی برای جوانها باشند و بايد مقابل آنها ايستاد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.