قرارداد‌همزمان‌با‌چهار‌باشگاه‌

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

عجيبتريــن اتفاق اين فصل فوتبال ايران را ميالد ابطحي رقم زد. بازيكني كه اگر چه يك فصل ديگر از قراردادش با صبا باقي مانده اما با ســه باشگاه ديگر هم قرارداد امضا كرده است. او بــدون توجه به قراردادش با صبا، بــاب مذاكره را با يكي از تيمهاي ليگ يكــي باز كرد و پــس از توافق، با اين تيم قرارداد بســت. هنوز چند روز از امضــاي اين قرارداد نگذشــته بود كه تماس مديران يك باشــگاه ديگر كه پيشنهاد مالي بهتري هم ارائه كرده بود، ابطحي را به اين باشگاه كشاند و او قرارداد ديگري را هم امضا كرد. جالب اينكه به هر دو تيم هم قول داد كه با شروع تمرينهاي پيش از فصل، آنها را همراهي خواهد كرد. با گذشت چند روز از آغاز تمرينات اين دو تيم اما خبري از ابطحي نشد تا اينكه عكسهاي اين بازيكن در تمرين يكي ديگر از تيمهاي حاضر در ليگ يك منتشــر و مشخص شد كه او با باشگاه سومي هم قرارداد بســته است. ميالد ابطحي در حالي كه با صبا قرارداد داشت، با گلگهر، نساجي و خونه به خونه هم قرارداد بست تا اتفاقي نادر را در فوتبال ايران رقم بزند. چند سال پيش قاســم دهنوي هم با پشت كردن به قراردادش با سپاهان، با پرســپوليس قرارداد بست كه قانون جديد سازمان ليگ، او را به پرداخت 50 درصد مبلغ قرارداد داخلياش به سپاهان محكوم كرد. حاال بايد ببينيم بــراي ميالد ابطحي كه او هم قراردادش با صبا را ناديده گرفته و همزمان با سه باشگاه قرارداد بسته است، چه حكمي ميدهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.