خيريه‌يا‌تبليغات؟‌

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

بازار مراســم خيريه داغ است، مراســمي كه اهداف تبليغاتي از سر و شكلش پيداست، مراســمي براي تجارت با نام كودكان كار، بيماران خاص و عناوين ديگــري كه خيريه به نظر ميرســد اما به فضايي براي تبليغات نشــانهاي تجاري و ستارهها تبديل شده. ورزشكاران با همراهي ستارههاي درجه چندم و بازاري سينما و تلويزيون هر شب در اين خيريههاي ترديدبرانگيز عكسهاي يادگاريشان را منتشر ميكنند و به جريان تبليغاتي مضحكي پيوستهاند كه ظاهرا اهداف خيريه دارد اما در واقع تبليغات و ســهمخواهي ستارهها هدف اصلي را به حاشيه برده. در گذشته ورزشكاراني بودند كه فارغ از اين نمايشها بخشي از درآمدشان را براي كمكهاي انساندوستانه هزينه ميكردند، براي لذتي دروني و آرامشــي كه نصيبشان ميشــد، براي زنده نگه داشتن حس ياري رساندن به آنها كه دستشان تنگ است يا روزگار آنها را به تنگ آورده. اين ســالها اما چه خبر است؟ حاميان مالي، ســتارهها را به بازي تبليغاتي خيريهها ميكشــانند، با اهدافي كه شــفاف نيست. ســتارهها هر كجاي دنيا مســووليتهاي اجتماعي دارند، در بسياري تحركات انساندوستانه پيشقدم ميشــوند و چهره و نام و محبوبيت و مقبوليت اجتماعيشان درآمدي براي كمكرســاني به نيازهاي انســاني ايجاد ميكند اما حساب و كتابها شفاف است، نه نمايشي براي درآمدزايي و تبليغات. ستارههاي ورزش بايد از چهره و مقبوليت و محبوبيت اجتماعيشان مراقبت كنند، براي اعتباري كه در ورزش و نزد مردم به دســت آوردهاند، همانچه حاصل عمرشان است، چيزي مهمتر از ميلياردهايي كه در ورزش حرفهاي به چنگ ميآيد. با اين اعتبار، دستها را ميتــوان گرفت و كارها ميتوان كرد و مردماني را ميتوان از مخمصههاي زندگي نجات داد، اگر در معرض سوءاستفاده تبليغاتچيها نباشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.