حسرت‌بزرگ

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

ايــن عكس، 17 ســال پيش به ثبت رســيده. در روزي كه تيمملي فوتبال ايران در مرحله يك چهارم نهايي جام ملتهاي 2000 آسيا با شكست مقابل كرهجنوبي از دور مسابقات حذف شد. در اين بازي كــه روز دوم آبان 1379 در طرابلس لبنان برگزار شــد، ايران ابتدا بــا گل زيباي كريم باقري از حريف شــرقياش پيش افتاد اما بازي در لحظات پاياني به تســاوي كشيده شــد و در وقت اضافي هم اين كرهايها بودند كه با گل طاليي پيروز شــدند. گلي كه در اثر اشتباه علي دايــي در دفع توپ در محوطه جريمه تيمملي به ثمر رســيد. تيمملي كــه با جالل طالبي به جام ملتهــاي 2000 رفته بود، در مرحله گروهي اين رقابتها لبنان و عراق را برد و با تايلند مســاوي كرد. آن تيم يكي از پرحاشيهترين تيمهاي تاريخ فوتبال ايران در دو دهه اخير بود و بيشــتر از داليل فني، اختالفات داخلي بود كه باعث حذف تيمملي شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.