دعواي‌ناتمام

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

چــه اتفاقي مهمتر از دعواي كیروش و برانكو كه برنامههاي تيمملي را به هم زد؟ مرد پرتغالي گفته بود غيبت مليپوشان پرسپوليس در آزمايش پزشــكي ربطي به او نداشــته و با دروغگو خواندن سرمربي كروات پرســپوليس، برنامهاي را هم كه براي تيمملي نوشــته بود، بهترين ميدانست. پروفســور اما چنين عقيدهاي نداشت و به كنايه گفته بود: «ما مقصر ناكامي تيمملي هستيم.» نتيجه دعواي آنها لغو اردوي تيمملي در اتريش و ارمنســتان و 4 روز تمرين پيش از بازي با قطر بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.