كاپيتان‌بر‌سر‌مزار‌كاپيتان‌

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

مرخصــي يك هفتــهاي، هديه برانكو بود به مليپوشــان خسته پرسپوليس و جالل حسيني به شمال سفر كرده تا اين يــك هفته را در زادگاهش بگذراند. كاپيتان مليپوش پرســپوليس حضور بر ســر مزار زندهياد سيروس قايقران را در اين ســفر هم فراموش نكرد. جالل حســيني ديروز با حضور بر ســر مزار كاپيتان فقيد تيمملــي ايران، ياد و خاطره او را گرامي داشت. او همچنين بر سر مزار دو شهيد هم حاضر شــد و با ذكر فاتحهاي، براي آرامش روحشــان دعا كرد. با توجه به تعطيلي تمرينهاي پرســپوليس در تعطيالت عيد فطر، جالل حســيني را تا سهشنبه در جمع قرمزپوشان نخواهيم ديد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.