ليورپول،‌قهرمان‌فوتبال‌06‌دقيق‌هاي

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

در ادامه تصميمات تازه جياني اينفانتينو كه منتقدانش آنها را عاملي براي نابودي فوتبال ميدانند، رييس فيفا از پيشــنهاد 60 دقيقهاي شــدن فوتبال اســتقبال كرده و بدش نميآيد كــه مدت بازيهاي فوتبال را هم مثل فوتســال به زمانهاي مفيــد محدود كند. هنوز البته اين تغيير تصويب نشده و رسميت پيدا نكرده اما پس از انتشار خبر كاهش زمان بازي فوتبال از 90 دقيقه به 60 دقيقه، انگليسيها كنجكاو شــدند كه بدانند در آن صورت قهرمان ليگ برترشان كدام تيــم خواهد بود. آنها پس از انتشــار اين خبر، جدول ليگ برتر را بر اســاس 60 دقيقهاي بودن بازيها تمديد كردند كه ليورپول قهرمان شــد، چلسي قهرمان به رده سوم سقوط كرد و تاتنهام، نايبقهرمان فصل گذشــته هم چهارم شــد. نكته جالب اما كم شدن 19 امتياز از چلســي و 14 امتياز از تاتنهام اســت كه نشــان ميدهد اين دو تيــم با گرفتن امتيازهــا در دقايق آخر بازيهايشــان به قهرماني و نايبقهرماني رسيدهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.