قهرمان‌كارتن‌خواب

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

قهرمان ســالهاي نه چندان دور كشتي فرنگي آسيا كه به قول مربيهايش يك اســتثنا در رشته فرنگي بود، چند سالي اســت در دام اعتياد گرفتار شــده و شرايط بسيار بــدي دارد. درباره اين كشــتيگير جــوان، محمدمهدي ياري رييس هيأت كشــتي شهرستان بروجرد گفته: «اين كشــتيگير يكي دو بار ترك كرد و حتي ســال گذشته ســرمربي تيمملي براي تشــويق، به اردو دعوتش كرد اما در اردو نمانــد و باز هــم به اعتياد بله گفــت. او يكي از فرنگيكاران بسيار مستعد بود كه در نوجواني ستاره جام يادگار امام (ره) شــد و اگر اعتياد گرفتارش نميكرد، به راحتي ميتوانســت قهرمان المپيك شود. او وسايل خانه پــدرش و تمام افتخارات خود را فروخته اســت. به همراه مربي اين كشــتيگير، خيلي كمك كرديم او به ورزش بر گــردد. حتي در حين يك مســابقه از او تجليل كرديم و مردم خيلي تشــويقش كردند و ميگفت ديگر به ســمت مواد نميرود اما متاسفانه تالشهايمان بيفايده بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.