آخر‌هفته‌با‌فوتبال

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

شــبكه ورزش كامرون- اســتراليا در جام كنفدراسيونها را ساعت 19:30 روي آنتن ميبرد و ســاعت 23:15 هم انگليس- لهســتان در جــام ملتهاي زير 21 ســال اروپــا را. آلمان- شــيلي در جام كنفدراسيونها اما ساعت 22:30 از شبكه سه پخش ميشود. ساعت 23:15 جمعه هم شــبكه ورزش بازي صربســتان و اسپانيا در جام ملتهاي زير 21 سال اروپا را پخش ميكند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.