گزارش AFC از تقویت 8 تیم برتر آسیا پرسپوليس با سه يار جديد

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

هشت تیم حاضر در مرحله یک چهارم نهایي لیگ قهرمانان آسیا به دنبال تقویت براي مرحله یک چهارم نهایي هستند. دو ماه دیگر تا مرحله یک چهارم نهایي لیگ قهرمانان آسیا باقي مانده است و به همین مناسبت سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا در گزارشي به تقویت تیمهاي حاضر در این مرحله از رقابتها پرداخته اســت. 8 تیــم راه یافته به مرحله یک چهارم نهایي لیگ قهرمانان آسیا امیدوار هستند بــا تقویت خود بتوانند با قدرت براي دیدارهایي که دو ماه دیگر برگزار ميشود خودشان را آماده کنند. * پرسپولیس ایران ورود: شــجاع خلیل زاده (ســپاهان)، گادوین منشا (پیکان) و سیامک نعمتي (پیکان) خروج: - پرســپولیس بعد از قهرماني در لیگ برتر ایران براي اولین بار بعد از سال ،2008 توانست با شکســت لخویا به مرحله یک چهارم نهایي لیگ قهرمانان آسیا نیز راه یابد. بازي برابر لخویا آخرین دیدار پرسپولیس بوده اســت و این تیم اکنون براي دفاع از عنوان قهرماني در لیگ برتر باید از چنــدي دیگر در رقابتهاي لیگ ایران بــه میدان برود. آنها قبل از دیدار با االهلي عربســتان در لیگ قهرمانان آسیا توانستند شجاع خلیل زاده را براي تقویت دفاع به خدمت بگیرند. ســیامک نعمتي براي خط هافبک و گادوین منشا نیز مهاجمي بوده است که سرخپوشها به خدمت گرفتند. * العین امارات ورود:سوکاسا شیوتاني (سانفرس هیروشیما) خروج: لي میونگ جو (اف سي سئول) * الهالل عربستان ورود: علي البوالهي (الفتح)، مختار فالته (الوحده) و عمر خریبین (الظفره) خروج: عبدالماجد الروایلي (الفوهه) * االهلي عربستان ورود: احمد الزین (التعاون) خروج: - اوراوا ردز ژاپن، کاواساکي فرونتال ژاپن، گوانگژو اورگراند و شانگهاي شنهواتیمهایيازشرقآسیاهستندکهدراینمطلبموردبررسيقرارگرفتهاند.

استخدام وكيل 10 ميلياردي براي آزمون

باشــگاه روســتوف براي حفاظت از مليپوش ایرانــياش در جریان مناقشــه با روبینکازان و دیگر موارد حقوقي یک وکیل با دستمزدي در حدود 0۱ میلیارد تومان استخدام کرد.

باشگاه روستوف با میخائیل پروکوپتس، وکیل مشهور فوتبال روسیه قراردادي را امضا کرد که براســاس آن نمایندگي این باشــگاه در جریان مناقشه انتقال سردار آزمون از روبینکازان را بر عهده دارد.

طبق این قرارداد باشــگاه روســتوف مبلــغ دو میلیون و 660 هزار یــورو (در حدود 0۱ میلیارد تومان) بابت دســتمزد میخائیل پروکوپتس تا تاریخ ۱ آگوســت ســال 20۱7 میــالدي (شــهریور )۱396 پرداخت خواهد کرد.

پروکوپتس عالوه بر این از باشــگاه روستوف در پروندههاي مرتبط سردار آزمون در فدراسیون فوتبال، کمیته تعیین وضعیت و سازمان لیگ برتر روسیه با دادگاه حکمیت بینالمللي ورزش دفاع خواهد کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.