حاجیصفی: يك سال ديگر برميگردم

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

احســان حاجیصفی که ایــن روزها زمزمههــاي حضورش در تیــم پانیونیوس یونان بیشتر از هر زمان دیگري وجود دارد، صبح دیروز(جمعه) در تمرین تیم سپاهان حاضر شد و با مربیان و بازیکنان تیم عکس یادگاري گرفت. حاجیصفی علیرغم شرایط مناســب ســپاهان پس از حضــور زالتکو کرانچــار تصمیم دارد در ســال منتهي به جــام جهاني فوتبالش را در اروپا ادامه دهد تا شانس بیشــتري براي حضور در ترکیب اصلي تیم ملي داشته باشد.

کرانچار در آخرین مصاحبه خود اعالم کرد شــرایط حاجیصفــی را کامال درك ميکند و از سعید آقایي بهعنوان جایگزیني مناســب براي پر کردن جاي حاجیصفی نام برد. طبق صحبتهاي مرتضي رمضاني مدیر رسانهاي سپاهان، حاجیصفی دیروز در جمــع بازیکنان ضمــن خداحافظي و آرزوي قهرمانــي براي تیــم محبوب خود، اطمینان داده که ســال آینــده به خانه باز خواهد گشــت. رمضانــی در همین رابطه گفته: «احســان هنــگام خداحافظي خود اعالم کرد که به خاطر اینکه در ســال جام جهاني هستیم لژیونر ميشود و سال آینده به سپاهان باز ميگردد.»

او همچنین تأکید کرده: «حاجیصفی چند هفته پیش قصد خود را مبني بر اینکه ميخواهد این فصــل در اروپا بازي کند به مدیران باشــگاه اعالم کرده بــود و دیروز هم در جمــع بازیکنان ضمن خداحافظي و آرزوي قهرماني براي سپاهان، اطمینان داد که ســال آینده به خانه خود باز ميگردد. زالتکو کرانچار و ســایر دســت اندرکاران ســپاهان هــم ضمــن آرزوي موفقیت و ســربلندي براي احســان اعالم کردند که منتظر بازگشت او ميمانند.»

حاجیصفي چند هفته پیش قصد خود را مبني بر اینکه ميخواهد امسال در اروپا بازي کند به مدیران باشگاه اعالم کرده بود و با این وصــف انتظار ميرود طي روزهاي آتي به صورت رســمي به تیــم پانیونیوس ملحق شود تا فصل آینده هم تیمي مسعود شجاعي شود.

كيروش و شجاعي دو مهره تاثیرگذار در تصمیم حاجیصفي

یکــي از رســانههاي یونــان مدعــي شــد که ســرمربي تیم ملي کشــورمان و مهاجــم مليپوش پانیونیــوس در تصمیم حاجیصفي بــراي انتقال بــه یونان موثر بودند. سایت این باشــگاه مدعي شد: «در حال حاضر گزارشها حاکي از آن است که احسان حاجیصفي، مدافع مليپوش ایران بازیکن پانیونیوس خواهد شد. صحبتهاي کارلوس کيروش، ســرمربي سرشناس تیم ملي ایران با او و البته مشــورتهاي خوبي که مسعود شــجاعي با احسان حاجیصفي داشــت، تاثیري مثبت بر تصمیم او داشته است. عالوه بر این حاجیصفي تصمیم خود را گرفته است و ســپاهان نیز رضایت داده است تا این بازیکن در اروپا و در پانیونیوس فوتبالش را دنبال کند.»

احســان حاجیصفــي قبــل از لیگ شانزدهم هم بهعنوان لژیونر از سپاهان جدا شد اما نتوانست فصل موفقي را سپري کند و با ســقوط تیمش مجبور شــد مجددا به سپاهان برگردد.

هر چند اصفهانيهــا راضي به جدایي حاجیصفي نبودند امــا ظاهرا چارهاي جز پذیرش تصمیم احســان نداشتند و به این ترتیــب او فصل آینده را بــه احتمال زیاد در یونان ســپري خواهد کرد. این بازیکن پیشــنهادهاي دیگري هم از باشــگاههاي لیگ برتر کشــورمان داشت که عنوان کرد در ایران تنها براي سپاهان به میدان خواهد رفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.