7 میلیارد هزینه جذب بازیكنان جدید استقالل

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

اســتقالل شــاید به مانند فصل پیش در راس تیمهــاي پــر هزینه لیــگ قرار بگیرد. آبيها که فصــل پیش طبق آماري که ســازمان لیگ منتشــرکرد گرانترین تیم لیگ شــدند احتماال فصــل آینده هم گرانترین تیم لیگ خواهند شد.

اتفاقي که بيشــک براي بســیاري از هواداران این تیم خوشــایند اســت و آنها همواره دوست دارند تیم بسیار پرستارهاي داشــته باشند اما ســوالي که در این میان مطرح اســت اینکه آیــا مدیران باشــگاه اســتقالل که تا امروز توانستهاند هواداران را با جذب بازیکنان جدید خوشحال کنند، آیا ميتوانند طبــق وعدههایي که دادهاند، حقــوق بازیکنان جدید را طبــق برنامه و براســاس آنچه در قراردادها نوشــته شده پرداخت کنند؟ اســتقالل تــا همین امروز مبلغي در حدود 7 میلیارد تومان و شــاید هم بیشتر خرج جذب بازیکنان جدید کرده است.

بازیکنانــي همچــون بیت ســعید، منتظري، شــهباززاده، شــجاعیان، قائدي ...و تا همیــن دو فصل پیش چنین ارقامي هزینه جذب بازیکنان بیشــتري ميشد اما ميبینیم که اســتقالل این عدد را هزینه 4 بازیکن کرده است.

بازیکناني که البته شرایط فني خوبي دارند اما مانند منتظري ســتاره نیستند و اگر قدري مدیریت ميشــد ميتوانســتند مبالغ کمتــري را خرج این بازیکنان کنند. حرف این نیست که چرا استقالل به سراغ این بازیکنان رفته است. مساله این است که چرا باید چنین ارقامي هزینه شود. مدیریت باشگاه استقالل بيشک اگر قدري با تجربه بود و فکر جایگاه خودش در استقالل نبود با آگاهي و دوراندیشــي بهتري به ســراغ بازیکنان ميرفت اما ظاهرا افتخاري فوت و فن چانهزني را نميداند که به این سادگي بودجههاي باشــگاه را خرج بازیکنان جدید ميکند.

استقالل با مدیریت افتخاري مبلغي در حدود 2 و نیم میلیارد تومان هزینه جذب شــجاعیان کرده اســت، مبلغ یک میلیارد و 300 نیز به بیت ســعید داده شــده. یک میلیارد و 200 هم به شــهباززاده دادهاند و یک و نیــم میلیارد هم بــراي منتظري خرج شــده اســت. این ارقام را وقتی کنار مبالغي کــه به بازیکنانــي همچون قائدي و دیگــر جوانها داده شــده ميگذاریم به عدد 7 میلیارد تومان ميرســیم. تازه قرار اســت طبق گفته یکي از مسووالن نقل و انتقاالتي باشگاه استقالل یک بازیکن دیگر هم به خدمت گرفته شــود که قطعا رقمي که بابت جــذب بازیکنان جدید شــده را باالتر ميبرد. مضاف براین اعداد حســاب و کتاب کنید که اســتقالل باید مبالغ جالب توجهــي هم به بازیکناني همچون رحمتي، ابراهیمــي، غفوري، حیــدري و حتي علي قربانــي و جابرانصاري بپــردازد. این ارقام بسیار چشمگیر خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.