نكونام:باید به مربیان جوان اعتماد کرد

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

بعــداز جدایي جواد نکونام از تیم ملي، این کاپیتان سابق تیم ملي فوتبال کشورمان همواره مورد توجه بوده که در آخرین خبر صحبت از حضور او روي نیمکت تیم جوانان بود. او در واکنش به خبر حضورش روي نیمکت جوانان ميگوید: «باید از آقایان محصص و معیني تشکر کنم. من با آنها جلسهاي داشــتم و صحبتهایي انجام دادیــم ولي من به مربیگري در تیم ملي جوانان با توجه به شرایطی که هســت عالقهاي ندارم. با هر شرایطی و با هرکسی هم کار نميکنم، بهتر است مثل انتخابهای اخیر که از بهترین انتخابها بوده دوباره انجام دهند و به موفقیت برســند. دوست دارم کارم را از لیگ برتر شروع کنم. امسال هم دو سه باشگاه با من مذاکره کردند ولي به نتیجه نرســیدیم. قطعا مربیگری را از لیگ برتر آغاز ميکنم و فعال به فکر یادگیری بیشتر هستم.»

نکونام حرفهایش را اینطور ادامه ميدهد: «اخیرا با آلکســاندر نوري دیدار داشــتم که او من را به تمرین تیم وردربرمن دعــوت کرد. قطعا به آلمان ميروم تا در تمرین این تیم حاضر شوم. در اسپانیا هم سرمربيام در اوساسونا یعني ســینگاندا به باشگاه اتلتیکو بیلبائو رفته است. با او هم در ارتباط هستم و به تمرین این تیم هم دعوت شدهام.»

کاپیتان سابق تیم ملي به کار کردن با مربیان بزرگ اشارهاي دارد: «در دوران بازیگريام با مربیان بزرگي کار کردهام. در تیمهاي مختلفي بودهام و تجربههاي بزرگي داشــتهام. چیزهاي زیادی براي مربیگري یاد گرفتهام و تنها دوست دارم با یادگیري بیشتر کامل و کاملتر شوم. حتــي بهترین مربیان دنیا هم هر روز مطالعه ميکنند و به روز ميشوند. کسي که وارد عرصه مربیگري ميشود، بایــد هر روز یک چیز جدید یاد بگیرد. دنیاي مربیگري پایان ندارد و شــما هر روز باید در تالش باشید تا علم و دانش بیشتري کسب کنید. من هم دوست دارم هر روز بهتر از دیروز باشم.»

او دربــاره اینکه خیليها ميگوینــد نکونام تجربه ندارد، معتقد اســت: «تجربه چطور به دست ميآید؟ با کار کردن، با نشســتن روی نیمکت و اینگونه مسائل به دســت میآید. با کار کردن کنــار مربیان بزرگ که من این افتخار و عالقه را داشــتم. اعتقاد من این اســت که باید به مربیان جوان اعتماد کرد، کاری که در دنیا انجام ميشود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.