حرکت در یک مسیر مشترک یا تابعیت محض؟

طرح تازه فدراسیون برای اداره تیمهای ملی فوتبال ایران

Iran Varzeshi - - صفحه اول - وصال روحانی ‪Vesal Rohani‬

طبق طرح تازهای که فدراسیون فوتبال در دست تکوین و اجرا دارد، کارلوس کیروش از این پس خط دهنده تمامی تیمهای ملی کشور خواهد بود و اوست که باید خطمشی کارها را در تیمهای ملی ردههای سنی پایه نیز ترسیم کند.

این بــه معنای دخالت فعال ســرمربی پرتغالی تیم ملی بزرگســاالن در امور هر یک از تیمهای ملی خردساالن، نوجوانان، جوانان و امیدها نیست اما او باید بر انتصابها، انتخابها و اقدامات هر یک از این تیمها به گونهای نظارت کند که ناقض خط کلی تیم بزرگساالن نباشد. به دیگر ســخن، کیروش باید سمت و سوی حرکت تیمهای فوق را به شکلی ترسیم نماید که هم در کوتاه مدت اهداف و پیروزیهای موردنظر این تیمها حاصل آید و هم حاصل نهایی کار این تیمها به درد تیم ملی بزرگساالن بخورد و بنیادهای آن را تقویت کند.

البتــه چنین کاری از ابتدای امر هم جزو شــرح وظایف کــیروش و یکی از تبصرههای تمامی قراردادهایی بود که وی طی شــش ســال زمامداریاش در فوتبال ایران منعقد کرده است اما سلسله مسائلی سبب میشد او به این تبصره بیاعتنا باشد.

مهمترین این فاکتورها روند انتخاب سرمربیان وکادر فنی تیمهای پایه به گونهای بود که لزوما با خواستههای کیروش همخوانی نداشت و همانی نبود که وی میخواست و دیگر عامل بازدارنده کیروش و فدراسیون از اجرای وظیفه فوق، گرفتاریهای فراوان کیروش در پست اصلیاش و البته حاشیههایی بود که از برخی اقدامات و حرفهای او برمیخیزد.

حاشــیههایی که تا همین هفتههای اخیر در بیانیههای مکرر او و مخالف خوانیهای وی با دشــمنان فرضیاش نمود و جلوه داشــت و قطعا پایان هم نیافته است و فقط در انتظار یک جرقه تازه است.

بــا این حال اجرای طرح مذکور به شــکلی که کیروش و افکارش چتر پوشــش دهنده تمامی فعالیتها در عرصه فوتبال ملی ایران باشد به همان آسانی نیست که گفته میشود.

شاید امیرحسین پیروانی به سبب ارادت فراوانش به کیروش چه وقتی سرمربی جوانان بود و چه حاال که هدایتگر «امید»ها اســت، این همســویی را امکانپذیر سازد اما سایر مربیان لزوما همینطور نیستند و اگر بنا بر این گذاشته شود که به جای مربیان صاحب سبک و قوی و مستقل برای تیمهای ملی پایه افرادی گزینش شوند که تسلیم محض کیروش باشند وای بر فوتبال ما که با این افکار و وابستگیهای بیش از حد چه فرجامهای نامشخصی خواهد داشت.

اینکه تیمهای مختلف ملی در یک چارچوب کلی حرکت میکنند فکر بدی نیســت اما گشــتن به دنبال تابعهای محض و اولویت دادن به آدمها و کارهایی که فقط مطابق میل یک مرد باشند، آخر و عاقبت خوشی ندارد و تیمهای ملی سنین پایه را فاقد هویت مختص خویش و استقالل عمل خواهد ساخت و حتی از اعتبار نام ایران خواهد کاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.