بالتكليفي تراكتور و سكوت فدراسيون

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران - محسن آذرينيا ‪Mohsen Azari Nia‬

روزهاي ســختي بــراي تراكتورســازي در حال ســپري اســت، از يك طرف محروميت ايــن تيم از جذب بازيكنان جديد باعث شــده تا بازيكنان حاضر در اين تيــم براي تمديد قراردادشــان بــراي فصل آينده، همكاري چنداني با باشــگاه نداشــته باشــند و هميــن موضوع بــه چالش جدي بــراي تبريزيها تبديل شده اســت و نگرانيهاي جدي در پستهاي مختلف براي فصل آينده براي تراكتورســازي و البته يحيي گل محمدي متصور اســت و از طرف ديگر اين تيم همچنان از نظر مالي در مضيقه اســت و توانايي برآورده كردن انتظــارات بازيكنانش كه تا حد زيادي هم باالتر رفته را ندارد. دلسردي برخي مسووالن اين شهر از حمايت همه جانبه از اين تيم هم بر اين بحران تراكتورسازي افزوده است، چرا كه چندين عامل دست به دســت هم داده تا مســووالن دلخوشي براي ادامه حمايتشــان نداشته باشند، از يك طرف تراكتورسازي فصل گذشته را با ناكامي پشت سرگذاشت و نتوانست انتظارات هواداران و مســووالن را بــرآورده كند و از طرف ديگر ادعاي مالكيت تراكتورســازي توسط يك شخص نيز مزيد بر علت شده تا آينده تيم پرشورها در هالهاي از ابهام قرار گيرد.

هر چند مسووالن تراكتورسازي در تالش هستند تا شــرايط را عوض كنند اما ظاهــرا در اين خصوص موفقيتهاي چشــمگيري نداشــتند، چرا كه نه هنوز مالكيت اين تيم مشــخص اســت و نه حمايت جدي از اين تيم براي فصــل آينده صورت ميگيرد. تمديد قرارداد بازيكنان هم به كندي صورت ميگيرد و چند بازيكن موثر اين تيم، به تيمهاي ديگر پيوستند.

مدت زمان زيادي از ادعاي ناصر شفق در خصوص مالكيت تراكتورسازي نگذشته بود كه فدراسيونيها در اقدامي عجوالنه و بدون توجه به حساسيتهاي خاصي كه روي تراكتورســازي به جهــت دارا بودن هواداران بي شــمار وجود داشــته و دارد، اعالم كردند كه تيم متعلق به اين شخص ميباشــد و باشگاه بايد تحويل ناصر شفق شــود. آنها همچنين خواستار ارائه مدارك از ســوي مسووالن فعلي تيم شدند، جالب است كه با وجــود مهلت چند روزه و گذشــت قريب به يك ماه هنوز فدراســيون فوتبال در اين خصوص اظهارنظري نكرده و وضعيت مالكيت اين باشگاه همچنان نامعلوم است.

بر همين اساس آنطور كه خبر ميرسد طي يكي دو روز گذشــته براي تعيين تكليف وضعيت اين تيم جلســهاي با حضور نماينده شفق، برخي از مسووالن فدراســيون فوتبال و مســووالن فعلي تراكتورسازي برگزار شده اســت كه در اين خصوص خبرهاي تاييد شدهاي منتشر نشده است. هر چند اين جلسه حاصلي نداشته اما موضوعات و ادعاهاي دو طرف مطرح شده اســت و اين فدراســيون فوتبال است كه بايد تصميم گيري كند.

ظاهرا مدعــي مالكيت تراكتورســازي همچنان اسناد گذشته را ارائه كرده و تاكيد كرده است كه براي سر و سامان دادن به تيم و باشگاه، بايد خيلي زود اين انتقال صورت گيرد و وضعيت بدهيهاي باشــگاه نيز مشخص شود.

از طــرف ديگــر مســووالن فعلي باشــگاه نيز مستنداتي را ارائه نموده و عنوان كردند، ناصر شفق در سالهاي گذشته بخش زيادي از تيم را واگذار كرده و از تيمي كه شــفق مدعي آن است، تنها يك اسم برجا مانده است.

اين مســووالن مدعي شــدند كه ادعاي شــفق در چنين شــرايطي فقط براي حاشــيه بــردن تيم و باشــگاه بوده و ثمري براي هواداران نخواهد داشــت. ضمن اينكه آنها مدعي شدند اگر تيم متعلق به شفق بوده چرا در طول ســالهاي گذشته، اين فرد اقدام به تحويل تراكتورسازي نكرده و حاال كه اين تيم گرفتار مشــكالتي است، بيان اين مســائل فقط به مشكالت تراكتورسازي اضافه خواهد كرد.

هر چند اين جلســه مصوبهاي نداشته و همچنان اوضاع مثل گذشــته پيش ميرود، يعني از يك طرف شــفق مدعي بازپسگيري تراكتورســازي است و از طرف ديگر مســووالن اين تيم در تدارك آمادهسازي تيم براي فصل آينده هستند اما به نظر ميرسد، شفق مرهمي براي دردهاي تراكتورســازي نيست، چرا كه در صورت واگذاري مالكيت تراكتورسازي به اين فرد، حداقلهاي حمايتي هم از تراكتورسازي دريغ خواهد شــد و اين تيم براي شــروع ليگ هفدهم با مشكالت اساسي و عمدهاي روبهرو خواهد شد.

از طرف ديگر اســناد و مداركي كه ارائه شــده، ادعاي شــفق را زير سوال برده و به نظر ميرسد فعال تراكتورسازي مثل سالهاي گذشــته كارش را ادامه دهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.