تاج: كيروش در استراليا؟ تاييد نميكنم

نفت نتواند در تهران بماند، حذف ميشود

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مهدي تاج رييس فدراســيون فوتبال كشورمان در باره انتخاب سفير معنوي فوتبال اينطور توضيح ميدهد: «ما هميشــه ســفراي صلح را معرفي ميكنيم اما اين بار سفير ســالمت معنوي را در حوزه فوتبال معرفي كرديم و بنده به شخصه خوشــحالم كه اين اتفاق افتاده چون نشان ميدهد در بحث فرهنگ و معنويت در فوتبال نيز دقت شده است.

بر همين اســاس فدراســيون فوتبال محمد انصاري را بهعنوان سفير معنوي انتخاب كرد. از رفتن به سمت مباحث فرهنگي در فوتبال كشور استقبال به عمل آورده چون فدراســيون عالوه بر فوتبال، مسووليتهاي اجتماعي هم دارد كه بايد اين مسووليتها را به خوبي انجام دهد. در همين راستا چندي پيش جامعه ورزش و فوتبال كشــور در شــيرخوارگاه آمنه حضور يافتنــد و معتقدم اين حركتهاي ارزشــمند بايد همچنان ادامه داشــته باشــد. با آغاز ليگ برتر هــر هفته را بنابر مناســبتي كه در آن وجود دارد گرامــي ميداريم كه اين موضوع از ماموريتهاي اجتماعي ماست.»

او در باره شــرايط تيم نفت تهران حرفهايي دارد: «نامهاي را براي سازمان ليگ نوشــته و از دوستان خواستم به سرعت تكليف تيم فوتبال نفت تهران را طي هفته آينده مشــخص كنند. تيم نفت مثل بقيه تيمها پر از گرفتاري است. خيلي از تيمها هنوز به مردم و بازيكنان بدهكار هستند كه بايد اين طلبها را بدهند.

امســال نيز براي باشگاهها سال پردرآمدي ميشود چون داريم با تلويزيون به نتايج خوبي ميرســيم. عدد و رقمهايي كه بين ما رد و بدل ميشود خوب است و ميتواند برخي از مشكالت باشگاهها را حل كند. من از باشگاهها درخواست كردهام اگر منابعي هســت اول بايد بدهكاريهاي بازيكنان ســابق خود را تســويه كنند چون هنوز بازيكناني مثل علي كريمي و وحيد هاشميان كه سالهاست از فوتبال خداحافظي كردهاند از باشــگاهها طلبكار هســتند و اين موارد بايد تسويه شود. يا نفت از ليگ خارج ميشــود كه در اين صــورت آخرين تيمي كه ميتواند به ليگ برتر بيايد، جايگزين نفت شــده اما ما اجازه خريــد و فروش اين تيم تهراني را به اســتان ديگري نميدهيم. اگر توانستند در همين تهران و با تشريفاتي كه سازمان ليــگ دارد بايد كار را در تهران ادامه دهنــد در غير اين صورت بايد جاي خود را به تيم ديگري داده و همه بدهیهايش نيز بايد تســويه شود. البته جلسه ديگري چهارشنبه گذشته در حراست وزارت ورزش برگزار شد كه اگر در خصوص خروجي آن مسووالن امنيتي صالح دانستند صحبت خواهند كرد.»

تاج اشــارهاي به بازي تداركاتي با روســيه ميكند: «اين بازي قطعي است، جزييــات برگــزاري اين ديدار و مــكان آن به زودي اعالم خواهد شــد.» رييس فدراسيون فوتبال ضمن عدم تاييد پيوستن كيروش به تيم ملي استراليا ميگويد: «قرارداد اين ســرمربي با فدراسيون فوتبال ايران تا پايان جام جهاني روسيه است امــا كيروش مربي موفقي به شــمار ميرود و عقل هم حكم ميكند فدراســيون فوتبال از او استفاده كند.»

تاج با رد وجود مشــكل در قــرارداد با آديداس حرفهايی در باره مراســم بهترينهاي آســيا دارد: «پارسال در همه ردهها وضعمان خوب بود و من نميدانم AFC اين بار قرار است چطور گزينش كند. ما همان پارسال هم نگراني خودمان را در حد اعال اعالم كرديم! همين كه مراســم را نرفتيم به نوعي نگراني و اعتراض خود را نشــان داديم ولي به هرجهت امسال اگر AFC واقعيتها را ببيند ما جزو بهترينها هستيم.»

رييس فدراســيون فوتبال در باره مناقشــه ميزباني ايران و عربســتان اينطــور حرف ميزند: «اين مناقشه جدي است. پرسپوليس ميتوانست به تاجيكستان برود كه طاهري خودش به اين كشور رفت و گفت زمينهاي چمن اين كشــور مصنوعي هستند و نميتوانيم در آن بازي كنيم. وي در اين خصوص يك گزارش كامل به فدراســيون فوتبال ارائه كرد. پرسپوليس همه تالش خود را كرد كه به عمان نرود هرچند كه عمان هم كشــور خوبي بود اما به دنبال آن بود كه به كشــور ديگري برود كه نشد. البته دو جا را هم ما پيشنهاد داديم كه بعد از بررسيها به ما اعالم كردند اين دو جا شرايط مناسب را ندارد و مجبور شدند دوباره به عمان بروند. در هر صورت معتقدم عمان در بين كشورهاي عربي بهترين است.»

او اشــارهاي به پرداختهاي كنفدراسيون فوتبال آســيا و فيفا به فدراسيون دارد: «پول مان از AFC به صورت رينگت دريافت ميشــود. هر هفته نزديك به ده هزار رينگت از طريق ســفارت تحويــل ميگيريم. در هر صورت بخش كمي از اين پول باقي مانده است. در خصوص پرداختهاي فيفا هم ميتوانم اعالم كنم كه تا هفته آينده باقيمانده آن را خواهيم گرفت. البته بسياري از آن را گرفته و خرج هم كردهايم. پاداش فيفا در حال حاضر براي انتقال مشكلي ندارد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.