آزمون در دو راهی كازان - زنيت

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

خبرگزاري آر اسپورت روسيه از روشن شــدن وضعيت آزمون تا چنــد روز آينده در تيم روســتوف خبر داد. ســردار آزمون پــس از پايان ليگ برتر روســيه به اردوي تيم ملي فوتبال ايران پيوســت كه در اين زمان ســرمربي تيم روستوف تغيير كرد كه تغييرات زيادي نيز در تركيب تيم روستوف با ورود و خروج بازيكنان ايجاد شد.

در ايــن ميان وضعيت ســردار آزمون هنوز مشــخص نيســت. مدير برنامههاي ســردار آزمون در گفتوگوي تلفني به اين رسانه معتبر ورزشي روسيه گفته: «شرايط آزمون دشــوار اســت و همــه ميخواهند بداننــد فوتبالش را كجــا ادامه خواهد داد. نميخواهم هيچ چيز در اين رابطه بگويم و فكر ميكنم تا چند روز آينده همه چيز حل خواهد شد. سپس ميتوانم صحبت كنم.»

ســردار آزمون در فصل گذشته ليگ برتر روســيه 27 بازي براي تيم روســتوف انجام داد و 7 گل به ثمر رساند.

اين مليپــوش ايرانــي در رقابتهاي اروپايي نيز در 14 بازي با پيراهن روستوف بــه ميدان رفت كه 5 بــار گلزني كرد. اين مليپوش كشــورمان در تركيــب تيم ملي كشــورمان هــم عملكرد خوبي داشــته و توانســت در ديدار پيشــين تيــم ملي در مقدماتي جام جهاني دروازه ازبكســتان را باز كند. آزمون خود را براي حضور در جام جهاني آماده ميكند و به نظر ميرســد در صورتي كه شرايط خوبي مهيا باشد، ممكن است همچنان در اين تيم ماندگار شود.

*** امــا تحقيقات تازه در اين باره نشــان میدهد كه به احتمال فراوان سردار آزمون از تيم روســتوف جدا خواهد شد. خبرنگار ايران ورزشــی در اين راســتا كسب اطالع كرده اســت كه نتايج جالبی به دست آمده. آزمون در حال حاضــر از تيم روبين كازان روسيه پيشــنهاد دارد. دليل اين پيشنهاد هم حضور بردیاف اســت. وی كه ســابقا ســرمربی آزمون بود حاال قصد دارد دوباره اين بازيكن را به خدمــت بگيرد. البته تيم زنيت روســيه هم يكی از مشتريان آزمون است و جالب اينكه سرمربی اين تيم روبرتو مانچينی اســت. حاال ســردار بايد از ميان ايــن دو تيم يكی را برگزيند. احتمال اينكه آزمون ناگهان سر از تيم زنيت درآورد زياد است اما شــايد در نهايت آزمون به دعوت بردیاف پاسخ مثبت بدهد و به تيم روبين كازان ملحق شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.