كيروش: به جاهطلبي در 2018 فكر ميكنيم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

خبرگــزاري فرانســه )AFP( در گزارشــي با عنوان «كيروش از اجرا كننده در منچســتريونايتد تا آقــاي جام جهاني» مينويســد: «كارلــوس كــيروش زمانــي دســتيار قدرتمند ســر الكس فرگوسن در منچســتريونايتد بود اما او اكنون به شهرت جديدي رسيده اســت؛ مردي كه ميتواند تيم شما را به جام جهاني ببرد. پس از اينكه تيم ملي ايــران با ســرمربيگري كيروش، دومين تيمي لقب گرفت كه جواز حضور در مرحله پاياني جام جهاني را به دســت آورد، او حــس منحصر به فــردي را تجربه كرد و آن، چهار بار رســيدن به مرحله پاياني جام جهاني با ســه تيم مختلف است. اين ركورد كيروش مورد توجه قرار گرفته است، مربي كه حاال اســتراليا، قهرمان آســيا نسبت به جذب او پس از جدايي آنگه پوســتكاوغلو در سال آينده عالقهمند است.»

كــيروش در گفتوگو با اين خبرگزاري ميگويد: «انجام اين كار با سه كشور مختلف با فرهنگها و طــرز فكرهاي متفاوت حداقل منحصر به فرد است. هر كشور چالشها و نقاط ضعف و قوت خاص خود را دارد. هواداران ايران عاشــق تيم ملي كشورشان هستند و هيجاني كه آنها به وجود ميآورند، خاص است. زماني كــه ما در خانه بازي ميكنيم، جو ورزشــگاه فوقالعاده اســت و 100 هزار هوادار ميتوانند در ورزشگاه حضور پيدا كنند. زماني كه ما به جام جهاني صعود كرديم، تمام شب در تهران جشن و پايكوبي به راه بود.»

بــا وجود اينكــه كيروش مــورد توجه فدراســيونهاي فوتبال ديگر كشــورها قرار گرفتــه، او ميگويد كه هنــوز تصميم نگرفته براي رسيدن به پنجمين جام جهانياش سراغ تيم چهارمي برود يا خير! ســرمربي تيم ملي كه تيم زير 20 ســال پرتغال را در ســالهاي 1989 و 1991 بــه قهرمانــي جــام جهاني جوانان رساند، ميگويد: «مدت طوالني است كه مربيگري ميكنم. واقعــا نميخواهم فكر كنم كــه بعد از جام جهاني 2018 چه اتفاقي خواهد افتاد. اگر ايــن فوتبال جانور هنوز هم معدهام را گاز بگيــرد، ميتوانم به كارم ادامه بدهم. ميخواهم حس خوشحالي داشته باشم. اگر هنوز هم كمكي از دســتم ســاخته باشد، ممكن است ادامه دهم.»

اولين چالــش كيروش و شــاگردانش در روســيه خواهد بــود، جايي كــه بهدنبال بهبود آمار ناكامي در كســب پيروزي در جام جهاني 2014 برزيل خواهنــد بود. كيروش حرفهايــش را اينطور تمــام ميكند: «اين جاهطلبي اســت كــه از همين حاال شــروع ميشود و در حال كار روي اين هدف هستيم. با آمادهســازي درست و با اســتعدادهايي كه داريــم، ميتوانيم تأثير خود را در جام جهاني پيشرو بگذاريم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.